CFD adalah instrumen yang rumit dan datang dengan risiko yang tinggi untuk kehilangan wang dengan cepat disebabkan oleh leverage. 85% akaun pelabur runcit kehilangan wang apabila berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus mempertimbangkan memahami bagaimana CFD berfungsi dan anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kehilangan wang anda.

Financial Services and Markets Act 2000

ActivTrades boleh menyediakan akses kepada pelanggan untuk platform dagangan niaga hadapan, Forex dan ekuiti institusi kewangan pihak ketiga yang terletak di luar negara (ActivTrades Pasangan Luar Negara). Organisasi-organisasi tersebut mungkin tidak terletak di UK atau dibenarkan oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (FCA) menurut seksyen 19 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Pasaran 2000 (Akta).
ActivTrades diberi kuasa dan dikawal oleh FCA dan tertakluk kepada peraturan FCA yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa dan dinyatakan dalam Buku Panduan FCA (Peraturan FCA).
Maklumat dan kandungan laman web ini dikeluarkan dan diluluskan oleh ActivTrades semata-mata untuk tujuan Seksyen 21 Akta mengikut seksyen Peraturan FCA yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan oleh ActivTrades dan ActivTrades Pasangan Luar Negara.
ActivTrades tidak, dan tidak akan bertanggungjawab untuk, apa-apa kerosakan, kehilangan, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada penggunaan atau kandungan laman web ActivTrades Pasangan Luar Negara, atau produk atau perkhidmatan yang tersedia melalui laman web sedemikian. Jika ActivTrades Pasangan Luar Negara tidak dikawal oleh FCA, pelanggan tidak layak mendapat pampasan di bawah Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan.

Terma dan Syarat Pengguna Laman Web Umum

Akses kepada dan menggunakan mana-mana bahagian laman web https://www.activtrades.com (“Laman Web”) disediakan oleh ActivTrades Plc, 1 Thomas More Square, London E1W 1YN, United Kingdom (“ActivTrades”) untuk anda (“Pengguna”) tertakluk kepada terma dan syarat berikut (“Terma dan Syarat”). Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat sahaja.
JIKA SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT INI TIDAK AKAN DIPERLUKAN DALAM BANYAK, ANDA TIDAK MEMENUHI PERMINTAAN UNTUK MENGAKUI KANDUNGAN LAMAN WEB DAN MESTI MENGGUNAKAN LAMAN WEB SECARA SEGERA.
Dengan menggunakan Laman Web, pengguna menandakan persetujuannya untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Pengguna juga bersetuju untuk terikat, sebagaimana yang sesuai, oleh terma dan syarat dokumen lain yang mengawal pengguna Laman Web tersebut, termasuk Dasar Privasi dan ungkapan “Terma dan Syarat” hendaklah disertakan untuk memasukkan bahan-bahan lain ini
Pengguna seterusnya bersetuju bahawa dia telah membaca dan memahami Terma dan Syarat.
ActivTrades boleh bersetuju dengan penggunaan pengguna istilah tambahan mana-mana bahagian Laman Web. Pengguna bersetuju untuk mematuhi kewajipan yang timbul daripada terma tersebut.

Maklumat Lanjut

Sekiranya anda memerlukan apa-apa maklumat lanjut yang berkaitan dengan kandungan Laman Web ini, atau mempunyai sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan Kandungan, sila email info@activtrades.com.

Perubahan ke Laman Web

Pengguna mengakui dan menerima bahawa ActivTrades boleh dari semasa ke semasa mengubah mana-mana aspek Laman Web, atau mana-mana perkhidmatan atau produk yang disediakan melalui Laman Web, sebagaimana yang difikirkannya sesuai dan tanpa notis kepada Pengguna. Selanjutnya, ActivTrades boleh mengubah Terma dan Syarat pada bila-bila masa tanpa notis. Pengguna menerima bahawa ia tidak akan mempunyai tuntutan untuk melanggar kontrak atau selainnya berkenaan dengan sebarang perubahan.

Downtime

Pengguna mengakui dan menerima bahawa sistem komputer dan telekomunikasi tidak bersalah secara percuma dan mungkin dari semasa ke semasa memerlukan tempoh downtime (menjadi tempoh di mana Tapak Web tidak tersedia kepada Pengguna) untuk tujuan pembaikan, penyelenggaraan dan peningkatan atau sebaliknya .
Oleh itu, ActivTrades tidak menjamin ketersediaan Laman Web tanpa gangguan, tetapi ia akan membuat usaha yang munasabah untuk meminimumkan sebarang tempoh di mana Laman Web tidak tersedia. Pengguna menerima bahawa ia tidak mempunyai tuntutan untuk pelanggaran kontrak atau sebaliknya berkenaan dengan mana-mana tempoh ketiadaan itu.

Tingkah Laku Pengguna

Pengguna menjamin bahawa dalam penggunaan Laman Web hendaklah:-
(a) menggunakan Laman Web hanya untuk tujuan yang sah, dan dengan cara yang tidak melanggar hak, atau menyekat atau menghalang penggunaan Laman Web oleh, pihak ketiga;
(b) tidak terlibat dalam kelakuan yang menyalahi undang-undang, atau yang boleh mengganggu atau menyebabkan kesusahan atau kesulitan kepada orang-orang;
(c) tanpa menjejaskan keluasan perenggan (b) di atas, tidak memuat naik, menyiarkan, menghantar atau mengedarkan bahan atau maklumat di mana Pengguna tidak memiliki hak harta intelek, atau bahan yang dengan cara menyalahi undang-undang atau yang berpotensi berbahaya , mengancam, kesat, fitnah, lucah atau sebaliknya lucah, atau bersifat perkauman atau secara etnik atau yang tidak menyenangkan; dan
(d) tidak memuat naik, menyiarkan, menghantar atau mengedarkan bahan atau maklumat yang mengandungi virus komputer, atau kod, fail atau program lain yang dimaksudkan atau mempunyai kesan yang mengganggu atau menjejaskan operasi Laman Web atau sistem komputer Pengguna lain.

Penafian

Kandungan Laman Web (“Kandungan”) termasuk untuk mengelakkan keraguan nota panduan, surat berita dan kandungan lain yang boleh dimuat turun dan dilihat secara bebas dari Laman Web, disediakan kepada Pengguna melalui maklumat umum, latar belakang sahaja . Pengguna tidak boleh bergantung pada ketepatan mana-mana bahagian Kandungan dan tidak juga Kandungan yang dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sehubungan itu, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, ActivTrades tidak bertanggungjawab dan tidak menerima liabiliti untuk sebarang pergantungan yang diletakkan oleh Pengguna atau pihak ketiga pada Kandungan.
Ia adalah dasar ActivTrades untuk menggunakan perisian pemeriksaan virus semasa untuk ‘virus memeriksa’ dokumen dan fail sebelum mereka dimuat naik ke Laman Web tetapi tidak dapat menjamin bahawa dokumen atau fail yang dimuat turun dari Laman Web akan virus percuma. Oleh itu, Pengguna bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan virus sendiri pada sebarang dokumen atau fail yang dimuat turun dari Laman Web. ActivTrades tidak menerima liabiliti untuk sebarang kerosakan kepada sistem komputer pengguna yang timbul daripada pemindahan sebarang virus.
Tanpa menjejaskan generalisasi terdahulu, ActivTrades dengan ini mengecualikan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua waranti dan representasi, nyata atau tersirat, berkenaan dengan mana-mana Kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa maklumat, nama, imej, gambar, logo dan ikon yang membentuk sebahagian daripada mereka, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kualiti yang memuaskan, kecergasan untuk tujuan tertentu, tidak melanggar hak pihak ketiga atau mana-mana undang-undang, keserasian, keselamatan dan ketepatan. Pengguna menerima dan mengakui bahawa ActivTrades, pegawai, pekerja, ejen, wakilnya, dan penasihat tidak akan dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari pengguna atau mana-mana pihak ketiga , melihat atau memuat turun mana-mana Kandungan dari Laman Web, atau pergantungannya atau penggunaan Kandungan untuk sebarang tujuan.
Kandungan mungkin dikemas kini atau ActivTrades mungkin memutuskan untuk mengubah sama ada maklumat dalam laman web atau struktur laman web pada bila-bila masa tanpa memberi amaran. Pendapat atau anggaran mencerminkan penghakiman ActivTrades pada tarikh penerbitan maklumat tersebut dan pendapat dan anggaran tersebut juga tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Walau bagaimanapun, penafian ini tidak terpakai sehingga tidak konsisten dengan peraturan FCA.
Isi ini mungkin berkaitan dengan maklumat mengenai perkhidmatan yang tertakluk kepada sekatan tentang orang yang mungkin menerima maklumat tersebut. Isi tidak diarahkan kepada sesiapa dalam bidang kuasa tertentu yang oleh kerana berada dalam bidang kuasa itu, akan dilarang menerima atau mempunyai maklumat sedemikian yang disediakan kepadanya. Sehubungan itu, maklumat dalam laman web tidak boleh diedarkan atau disalin kepada sesiapa di mana untuk berbuat demikian boleh menjadi pelanggaran undang-undang atau peraturan tempatan.
Tidak ada laman web, ataupun Kandungan, membentuk atau akan menjadi asas perwakilan, kontrak atau terma kontrak. Adalah penting sebelum meneruskan tindakan apapun, anda mengambil nasihat profesional yang relevan, terutamanya nasihat profesional mengenai cukai individu dan / atau perancangan harta atau pertukaran pertukaran di negara tempat kediaman anda dan / atau domisili.
Anda dinasihatkan supaya penggunaan Internet sebagai satu bentuk komunikasi tidak selamat dan maklumat yang dihantar melalui Internet sebagai medium komunikasi boleh dipintas dan / atau dibaca oleh pihak ketiga. Oleh itu, anda tidak boleh bergantung kepada komunikasi anda di Internet sebagai bentuk komunikasi yang selamat.

Penafian E-mel

E-mel ActivTrades dan lampiran mengandungi maklumat yang sulit dan mungkin tertakluk kepada keistimewaan undang-undang. Jika anda bukan penerima, penyebaran atau penyalinan e-mel kami adalah dilarang. Jika anda telah menerima e-mel dalam kesilapan, sila hubungi penghantar dengan segera melalui e-mel balik. Sila kemudian memadamkan e-mel dan tidak mendedahkan kandungannya kepada mana-mana orang. Kami percaya, tetapi tidak menjamin, bahawa e-mel dan lampiran mana-mana virus adalah percuma. Anda harus bertanggungjawab penuh untuk pemeriksaan virus dan tidak bertanggungjawab diterima oleh ActivTrades untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul dari apa-apa cara dari resit atau penggunaannya. Di mana kandungan e-mel adalah peribadi atau sebaliknya tidak berkaitan dengan perniagaan firma atau pelanggannya, ActivTrades tidak bertanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan tersebut. ActivTrades PLC berhak untuk memantau semua komunikasi e-mel melalui rangkaiannya.
ActivTrades PLC adalah syarikat awam terhad yang berdaftar di England & amp; Wales, nombor pendaftaran 05367727. Pejabat berdaftarnya terletak di 1 Thomas More Square London E1W 1YN. ActivTrades PLC diberi kuasa dan dikawal selia oleh nombor pendaftaran Lembaga Kawalan Kewangan 434413. Maklumat lanjut mengenai kami boleh didapati di laman web kami di www.activtrades.com

Pautan Hiperteks

Tapak Web dan Kandungannya mungkin pada titik-titik memasukkan pautan ke laman web dan perkhidmatan pihak ketiga. Pautan sedemikian disediakan untuk kemudahan pengguna sahaja, dan peruntukannya tidak menjadi kebenaran oleh ActivTrades kepada Pengguna untuk mengakses laman web pihak ketiga tersebut, atau pengendorsan kandungan laman web pihak ketiga oleh ActivTrades. Walau bagaimanapun, penafian ini tidak terpakai sehinggakan ia tidak selaras dengan peraturan FCA.
Pengguna mengakui dan menerima bahawa ActivTrades tidak, dan tidak akan bertanggungjawab untuk, apa-apa kerosakan, kehilangan, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada penggunaan laman web pihak ketiga atau produk atau perkhidmatan yang tersedia melalui laman web pihak ketiga tersebut.
Hak cipta

Kecuali jika dinyatakan secara nyata sebaliknya, hak cipta dalam semua Kandungan Laman Web dimiliki oleh ActivTrades. Walau apa pun yang disebutkan di atas, ActivTrades dengan ini memberi kuasa kepada Pengguna untuk:-
(a) melihat dan memaparkan Kandungan; dan
(b) memuat turun Kandungan dan simpannya dalam komputer (contohnya dalam cache penyemak imbas) dan cetak satu salinan Kandungan;
dengan syarat bahawa tidak ada perubahan Kandungan oleh Pengguna dan kegiatan tersebut tidak digunakan untuk keuntungan komersil.
Setakat yang dibenarkan dengan jelas di bawah Terma dan Syarat, Kandungan (termasuk mana-mana Kandungan yang dimuat turun) tidak boleh diubahsuai, disesuaikan, diterbitkan, diteruskan, dihantar, digunakan untuk tujuan latihan atau sebaliknya disediakan oleh Pengguna secara keseluruhan atau sebahagian mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan awal ActivTrades. Pengguna bersetuju bahawa ia tidak akan menuntut pengarang Kandungan.

Tanda dagangan

Nama dan logo di Laman Web yang mengenal pasti ActivTrades dan / atau pihak ketiga dan produk dan perkhidmatan mereka sama ada (a) tanda proprietari ActivTrades atau ActivPerformance atau (b) tanda yang ActivTrades dilesenkan atau dibenarkan untuk digunakan, dan tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat akan memberi Pengguna apa-apa lesen atau kebenaran lain untuk menggunakan apa-apa tanda atau hak harta intelektual lain ActivTrades atau ActivPerformance atau pihak ketiga, sentiasa tertakluk kepada peruntukan di atas yang berkaitan dengan hak cipta.

Penamatan

ActivTrades berhak untuk menamatkan dengan serta-merta, atau menolak membenarkan, penggunaan Laman Web oleh mana-mana Pengguna, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak ActivTrades.

General

Tertakluk kepada perjanjian nyata tentang apa-apa syarat penggunaan tambahan antara ActivTrades dan Pengguna, Terma dan Syarat ini, merupakan keseluruhan perjanjian pihak-pihak berhubung penggunaan Laman Web, dan Terma dan Syarat ini menggantikan mana-mana perjanjian lain antara pihak-pihak dalam perkara ini.
Tertakluk kepada perjanjian nyata tentang apa-apa syarat penggunaan tambahan antara ActivTrades dan Pengguna, Terma dan Syarat ini, merupakan keseluruhan perjanjian pihak-pihak berhubung penggunaan Laman Web, dan Terma dan Syarat ini menggantikan mana-mana perjanjian lain antara pihak-pihak dalam perkara ini.
Hak ActivTrades dan Pengguna di bawah Terma dan Syarat ini boleh dilaksanakan sesering yang diperlukan. Mereka adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari mana-mana hak pihak di bawah undang-undang am, dan boleh diketepikan hanya secara bertulis.

ActivTrades dikehendaki mengesahkan identiti, dan mendapatkan maklumat tertentu dari, calon pelanggan dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk pencegahan pengubahan wang haram. Contohnya, anda mungkin dikehendaki mengeluarkan salinan pasport atau kad pengenalan yang diperakui oleh pihak berkuasa awam, seperti notari awam, bersama-sama dengan bukti alamat anda. Perkhidmatan ActivTrades tidak akan dimulakan sehingga masa ActivTrades telah diterima dan berpuas hati dengan semua maklumat dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda.
Panggilan telefon dengan ActivTrades boleh dirakam dan dipantau.

Tiada Pengecualian

Kegagalan oleh mana-mana pihak untuk menjalankan dan menguatkuasakan hak yang diberikan oleh Terma dan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak dan tidak berfungsi sedemikian untuk menghalang pelaksanaan atau penguatkuasaannya atau hak pada suatu masa kemudian. Kelewatan dalam menjalankan atau menjalankan sebarang hak bukanlah pengabaian hak tersebut.

Undang-undang yang mentadbir

Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang England dan Wales. Perkara yang timbul di sini adalah tertakluk kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah England dan Wales.