ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Акции - Корпоративни Действия

ДЗР върху акции се предлагат на база на пазарната цена „купува“ и „продава“ на акциите, върху които са издадени. Марджинът се изчислява върху началната стойност на транзакцията. Можете да разгледате страницата за марджини за повече подробности.

Корпоративни действия — преглед на корпоративните събития

ДЗР върху акции отразяват посоката на развитие на акциите, с които те са свързани, например дивидентите, на които инвеститорът има право, се заплащат, ако позицията е дълга, докато същата сума се удържа, ако инвеститорът държи къса позиция. По-долу е представен кратък преглед на основните корпоративни събития.

Дивиденти

Дивидентите се изчисляват, след като изтече последната дата, към която базовите акции са с право на дивидент (тази процедура е валидна и за специалните дивиденти).

ДЗР върху акции извън САЩ

Дългите позиции на ДЗР върху акции се кредитират с дивиденти чрез корекции с приспаднати всякакви дължими такси. В повечето случаи данъчната такса зависи от съответните договорни такси, т.е. не зависи от държават, в която пребивавате. Тези корекции имат за цел да отразят плащането на действителните акционери и не трябва да се третират като дивиденти за данъчни цели. Клиентите трябва да се консултират със своите данъчни съветници за специфични обстоятелства в съответните страни на пребиваване.

 

Държава Платен % за дълга позиция
Начислен % за къса позиция
Белгия 85 100
Франция 85 100
Германия 73.625 100
Италия 85 100
Холандия 85 100
Португалия 85 100
Испания 85 100
Швейцария 65 100
Великобритания 100 100

 

ДЗР за американски акции

Дивидент за дълга позиция в ДЗР върху акции се изплаща нетно след удържан данък при източника. Размерът на данъчната ставка може да варира и зависи от международните договори между САЩ и вашата държава за данъчно пребиваване
Корекциите на дивиденти за къси позиции в ДЗР върху всички акции не подлежат на удържане на данък при източника и се дебитират в пълен размер.

Сплит на акции / обратен сплит на акции

Новите позиции, които се отварят, се разпределят на датата на влизане в сила на корпоративното действие. Всички позиции се затварят на цената на отваряне, без да се изчислява печалба, и се отварят наново, като се изчислява количеството акции и съответната цена. Всички отворени позиции също се променят.

Права за акции

На датата на издаване на правата до всички заинтересовани инвеститори се изпраща електронна поща с необходимите подробности (срокове за записване, цена на записване, дата на валидност на правата, загуба на права в случай че клиентът реши да не ги използва, като не предприеме действия).

Правата ще бъдат кредитирани на всички инвеститори, които имат право на тях, на датата на издаване с начална цена, равна на нула.

Клиентите, които имат дълги позиции, имат следните три възможности:

  1. Правата имат срок на валидност, така че по време на периода на търгуване клиентите могат да се свържат с ActivTrades по телефона и да поискат тези права да бъдат продадени. Правата ще бъдат продадени по пазарна цена (по време на обаждането по телефона). Всякакви капиталови печалби ще бъдат обложени с данък.
  2. Правата ще се превърнат в акции, ако преди датата на изтичане на валидността им клиентът уведоми ActivTrades чрез електронна поща, че желае да се възползва от корпоративната оферта. Правата ще бъдат анулирани и ще се удържи съответната цена на допълнително закупените акции.
  3. Ако не получим никакво уведомление от инвеститора, правата ще изгубят валидност на датата на изтичане на валидността им.

Клиентите, които притежават къси позиции, имат следните възможности:

  1. Те ще бъдат уведомени за възможността да закупят правата преди датата на изтичане на валидността им и за последствията от по-нататъшна експозиция, произтичаща от държането на права и тяхното преобразуване в акции на датата на плащане. По този начин ще притежават отворена къса позиция в права, която има нулева стойност.
  2. Ако решат да закупят правата по телефона, късата позиция в права ще бъде затворена по пазарната цена на правата. Ако не закупят правата, в сметката на клиента ще бъдат отворени допълнителни къси позиции на датата на плащане на правата.

Търгово предложение

Инвеститорите, които имат CFD за акции, не могат да отправят търгово предложение за тези ценни книжа.

Отделяния

Позициите, свързани с CFD върху базови акции, ще бъдат разпределени в деня след последната дата с право на участие в отделянето. На инвеститорите с къси позиции ще бъде удържана съответната сума, докато инвеститорите с дълги позиции ще бъдат кредитирани.

Сливания

По отношение на задължителните сливания, на инвеститорите с дълги позиции ще бъде заплатено с парични средства в деня след последната дата с право на участие в сливането, след указания за корпоративното действие.

Други корпоративни събития

В случай на други корпоративни събития, неупоменати на тази страница, ActivTrades ще действа от името на клиента, като го държи в течение и задейства необходимите процедури.

Забележка: не е разрешена търговията по време на сесиите за аукцион.