Акции - Корпоративни Действия

CFD върху акции се предлагат на база на пазарната цена „купува“ и „продава“ на акциите, върху които са издадени. Марджинът се изчислява върху началната стойност на транзакцията. Можете да разгледате страницата за марджини за повече подробности.

Корпоративни действия — преглед на корпоративните събития

CFD върху акции отразяват посоката на развитие на акциите, с които те са свързани, например дивидентите, на които инвеститорът има право, се заплащат, ако позицията е дълга, докато същата сума се удържа, ако инвеститорът държи къса позиция. По-долу е представен кратък преглед на основните корпоративни събития.

Дивиденти

Дивидентите се изчисляват, когато изтече последната дата, към която базовите акции са с право на дивидент (тази процедура е валидна и за специалните дивиденти). В случай на дълга позиция, сметката на инвеститора се кредитира с размера на платимия дивидент, докато при късите позиции съответната сума се удържа.

Данък върху дивидентите

Дивидентните плащания по дълги позиции се кредитират след прилагане на съответния данък върху дивидентите. Размерът на прилаганата данъчна такса може да варира и зависи от договора между Обединеното кралство и съответния пазар. Корекциите на дивидентите за къси позиции не подлежат на приспадане на данъци и се дебитират изцяло.

Такса за изтегляне

Корекциите на дивидентите за дълги позиции в CFD за акции се кредитират без приложими данъци . Размерът на прилаганата данъчна такса може да варира и зависи от договора между Обединеното кралство и съответния пазар. Корекциите на дивидентите за къси позиции не подлежат на приспадане на данъци и се дебитират изцяло.

Сплит на акции / обратен сплит на акции

Новите позиции, които се отварят, се разпределят на датата на влизане в сила на корпоративното действие. Всички позиции се затварят на цената на отваряне, без да се изчислява печалба, и се отварят наново, като се изчислява количеството акции и съответната цена. Всички отворени позиции също се променят.

Права за акции

На датата на издаване на правата до всички заинтересовани инвеститори се изпраща електронна поща с необходимите подробности (срокове за записване, цена на записване, дата на валидност на правата, загуба на права в случай че клиентът реши да не ги използва, като не предприеме действия).

Правата ще бъдат кредитирани на всички инвеститори, които имат право на тях, на датата на издаване с начална цена, равна на нула.

Клиентите, които имат дълги позиции, имат следните три възможности:

  1. Правата имат срок на валидност, така че по време на периода на търгуване клиентите могат да се свържат с ActivTrades по телефона и да поискат тези права да бъдат продадени. Правата ще бъдат продадени по пазарна цена (по време на обаждането по телефона). Всякакви капиталови печалби ще бъдат обложени с данък.
  2. Правата ще се превърнат в акции, ако преди датата на изтичане на валидността им клиентът уведоми ActivTrades чрез електронна поща, че желае да се възползва от корпоративната оферта. Правата ще бъдат анулирани и ще се удържи съответната цена на допълнително закупените акции.
  3. Ако не получим никакво уведомление от инвеститора, правата ще изгубят валидност на датата на изтичане на валидността им.

Клиентите, които притежават къси позиции, имат следните възможности:

  1. Те ще бъдат уведомени за възможността да закупят правата преди датата на изтичане на валидността им и за последствията от по-нататъшна експозиция, произтичаща от държането на права и тяхното преобразуване в акции на датата на плащане. По този начин ще притежават отворена къса позиция в права, която има нулева стойност.
  2. Ако решат да закупят правата по телефона, късата позиция в права ще бъде затворена по пазарната цена на правата. Ако не закупят правата, в сметката на клиента ще бъдат отворени допълнителни къси позиции на датата на плащане на правата.

Търгово предложение

Инвеститорите, които имат CFD за акции, не могат да отправят търгово предложение за тези ценни книжа.

Отделяния

Позициите, свързани с CFD върху базови акции, ще бъдат разпределени в деня след последната дата с право на участие в отделянето. На инвеститорите с къси позиции ще бъде удържана съответната сума, докато инвеститорите с дълги позиции ще бъдат кредитирани.

Сливания

По отношение на задължителните сливания, на инвеститорите с дълги позиции ще бъде заплатено с парични средства в деня след последната дата с право на участие в сливането, след указания за корпоративното действие.

Други корпоративни събития

В случай на други корпоративни събития, неупоменати на тази страница, ActivTrades ще действа от името на клиента, като го държи в течение и задейства необходимите процедури.

Забележка: не е разрешена търговията по време на сесиите за аукцион.