ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 80% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

FCA Регулация

ActivTrades PLC е оторизиран и регулиран от британския финансов регулатор Financial Conduct Authority, FCA регистрационен номер 434413 и е член на Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги. Съгласно изискванията на британския финансов регулатор Financial Conduct Authority, ActivTrades PLC напълно изпълнява:

Справедливо отношение към клиента

Съгласно правилата на британския финансов регулатор Financial Conduct Authority фирмите трябва да са в състояние да демонстрират, че последователно предоставят задоволителни резултати на потребителите и че висшето ръководство поема отговорност за гарантиране на това фирмата и персоналът на всички равнища да предоставят на потребителя резултатите, съответстващи на нейната дейност, като създават подходяща култура. Британският финансов регулатор Financial Conduct Authority очаква фирмите да:

  • демонстрират, че висшето ръководство е внедрило във фирмата култура, според която служителите разбират какво означава справедливо отношение към клиента; при която се очаква техните служители да постигат такова отношение във всеки един момент; и при която фирмите незабавно идентифицират (един относително малък брой) грешки, поправят ги и се учат от тях;
  • измерват правилно и точно изпълнението по отношение на всички свързани със справедливото отношение към клиента въпроси, които са от съществено значение за тяхната дейност, и действат съобразно резултатите;
  • демонстрират с помощта на тези мерки, че предоставят задоволителни резултати; и
  • нямат сериозни пропуски – независимо дали такива, които се установяват чрез управленската информация (УИ), или такива, каквито са ни известни пряко – в това число в публикувани в миналото области на особен регулаторен интерес.

ActivTrades PLC се стреми винаги да се отнася справедливо към всички свои клиенти. Клиентите ни получават ясна информация за нашите продукти и услуги и са подходящо информирани преди, по време на, и след момента на продажба на нашите услуги. Полагаме всички усилия нивото на нашите продукти и обслужване да изпълни очакванията на клиентите ни в рамките на разумно възможното. Освен това гарантираме на клиентите възможност безпрепятствено да изразят своите питания, поводи за безпокойство и оплаквания, като се стремим да реагираме своевременно.

Отделно съхранение на клиентските средства

Като регулирана фирма, ActivTrades трябва да спазва всички заложени от FCA правила за извършване на дейност. Във връзка с Клиентските средства, принцип 10 постановява, че „фирмата трябва да осигури адекватна защита за средствата на клиентите, когато тя отговаря за тях”. В случай на фалит на фирмата, средствата на клиентите са защитени, тъй като се съхраняват в сегрегирани сметки, които са отделени от средствата в корпоративните сметки на ActivTrades.

Правилата за работа с клиентски средства (CASS) от Наръчника на FCA описват правилата за съхранение на клиентските средства. Те включват организационни изисквания, методология на сегрегиране, записи и проверки и сертификати за съхранение на средствата.

В допълнение към защитата на клиентските средства, нашите клиенти са защитени от Схема за компенсации в сферата на финансовите услуги (Financial Services Compensation Scheme – FSCS). Това е фонд от последна инстанция за клиенти на фирми, оторизирани да предоставят финансови услуги, до максимален размер от £85,000 на човек.

Сигурност на клиента

В подкрепа интересите на своите клиенти ActivTrades потърси професионалните услуги на PricewaterhouseCoopers (PwC) за изготвяне на независим Assurance Report за ефективността на създадените при нас процедури при работа с клиентски пари. ActivTrades се стреми да осигури повече от минимално покриване на регулаторните изисквания и да бъде сред лидерите в индустрията, като предоставя на своите клиенти още по-сигурна, стабилна и прозрачна среда.

За да поискате Assurance Report на PwC за Защитата на клиентските пари, кликнете тук.

ICAAP

Базелското споразумение беше приложено в Европейския съюз чрез Директивата за капиталовите изисквания, целта на която е да гарантира финансовата стабилност на кредитните институции (банки и спомагателни каси за жилищно строителство) и определени инвестиционни фирми. Директивата за капиталовите изисквания влезе в сила на 1 януари 2007 г., като фирмите прилагат усъвършенстваните подходи от 1 януари 2008 г.

Рамката на Директивата за капиталовите изисквания беше преразгледана с въвеждането на Базел II, публикуван за пръв път през юни 2004 г. Рамката на Базел II въведе идеята за трите „стълба“. Стълб I излага минималните капиталови изисквания, които фирмите са задължени да изпълняват по отношение на кредитния, пазарния и оперативния риск. В рамките на стълб 2 фирмите и надзорните органи трябва да изразят становище за това дали дадена фирма трябва да държи допълнителен капитал срещу рискове, които не са обхванати в стълб I, и трябва да предприемат съответни действия. Целта на стълб 3 е да подобри пазарната дисциплина, като изисква от фирмите да публикуват определена информация за техните рискове, капитал и управление на риска.

ActivTrades PLC разполага със стабилен Процес за вътрешно оценяване на капиталовата адекватност (ICAAP). По традиция ActivTrades PLC поддържа капиталовите си ресурси на ниво, далеч по-високо от изискваното от регулатора (британския финансов регулатор Financial Conduct Authority). Компанията възприема това като една от ключовите мерки за управление на риска и ги наблюдава в реално време.

Оплаквания

Оторизираните фирми трябва да съблюдават правилата на британския финансов регулатор Financial Conduct Authority за начина, по който предоставят услуги на своите потребители, като например да имат официална процедура за обработка на оплаквания. Ако сте недоволни от отговора на жалбата си, Вие имате възможност да отнесете въпроса към Службата на финансовия омбудсман.

  • Ако имате причина да сте недоволни от който и да било аспект на услугите ни, моля незабавно се свържете с екипа за продажби и клиентско обслужване.
  • Ако нашите служители от „Продажби“ и „Клиентско обслужване“ не са в състояние да разрешат въпроса, Вие можете да го отнесете като жалба към отдел „Изпълнение на регулаторните изисквания“ на нашето дружество.
  • Ако смятате, че жалбата Ви не е била решена задоволително и от отдел „Изпълнение на регулаторните изисквания“, Вие имате възможност да отнесете въпроса към Службата на финансовия омбудсман.