ActivTrades може да осигури за клиентите си достъп до платформи за форекс и платформи за търговия с акции на трети страни и финансови институции, намиращи се в чужбина (партньори в чужбина на ActivTrades). Възможно е тези организации да не се намират в Обединеното кралство или да не са оторизирани от Органа за финансов надзор Financial Conduct Authority (FCA) съгласно раздел 19 от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. („Закона“).

ActivTrades е оторизирано и регулирано от FCA и се ръководи от правилата на FCA (с периодичните им изменения), посочени в „Наръчника на FCA“ („Правила на FCA“).

Информацията и съдържанието на този уеб-сайт се издават и одобряват от ActivTrades единствено за целите на раздел 21 от Закона, в съответствие с разделите от Правилата на FCA, касаещи дейностите, извършвани от ActivTrades и партньорите на ActivTrades в чужбина. ActivTrades не носи каквато и да било отговорност за щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи от използването или съдържанието на уеб-сайтове на партньори в чужбина на ActivTrades, както и продукти или услуги, достъпни чрез тези уебсайтове. Ако партньорите на ActivTrades в чужбина.не са регулирани от FCA, клиентите не отговарят на условията за обезщетение по Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги.

Общи условия за потребителите на уеб-сайта

Достъпът до и използването на уебсайта с адрес https://www.activtrades.com („Уеб-сайтът“) се предоставя от ActivTrades Plc, 1 Thomas More Square, London E1W 1YN(„ActivTrades“) на Вас („Потребителя“) при спазване на следните общи условия („Условията“). Информацията, съдържаща се в този уеб-сайт, е предназначена единствено за информация.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ИЗЦЯЛО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВИЕ НЯМАТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА И СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

Чрез използването на Уеб-сайта Потребителят дава израз на своето съгласие да бъде обвързан с настоящите Условия. Потребителят също така се съгласява да бъде обвързан, както е уместно, от условията, упоменати в други документи, които регламентират използването на Уеб-сайта от страна на Потребителя, включително на Политиката за защита на личните данни, като терминът „Условия“ се счита, че включва тези други материали.

Потребителят освен това потвърждава, че е прочел и разбира настоящите Условия.

ActivTrades може да постигне с Потребителя споразумение за допълнителни условия за използване на която и да било част от Уеб-сайта. Потребителят се съгласява да изпълнява задълженията, произтичащи от такива условия.

Допълнителна информация

Ако Ви е необходима допълнителна информация, касаеща Съдържанието на този Уеб-сайт, или имате запитвания, свързани с използването на Съдържанието, моля изпратете имейл на адрес info@activtrades.com.

Промени в Уеб-сайта

Потребителят е уведомен и приема, че ActivTrades има право периодично да променя всеки аспект на Уеб-сайта, както и услуги или продукти, предлагани чрез Уеб-сайта, изцяло по свое усмотрение и без предизвестие до Потребителя. Освен това ActivTrades има право да промени Условията по всяко време без предизвестие. Потребителят приема, че няма право на претенции за нарушение на договора или друго действие в този смисъл по отношение на гореспоменатите промени.

Технически престой

Потребителят е уведомен и приема, че компютърните и телекомуникационните системи не са гарантирано безотказни и е възможно периодично да се нуждаят от период на престой (downtime) (периодите, през които Уеб-сайтът не е на разположение на Потребителя) за целите на отстраняване на повреда, поддръжка и осъвременяване, или по други причини.

В този смисъл ActivTrades не гарантира непрекъсната наличност на Уеб-сайта, но се ангажира да положи всички разумни усилия да сведе до минимум периодите, през които Уеб-сайтът не е на разположение. Потребителят приема, че няма право на претенции за нарушение на договора или друго действие в този смисъл по отношение на периоди, през които Уеб-сайтът не е на разположение.

Поведение на Потребителя

Потребителят декларира, че при използването на Уеб-сайта: –

(а) ще използва Уеб-сайта единствено за законни цели и по начин, който не нарушава правата и не ограничава или възпрепятства използването на Уеб-сайта от трети лица;

(б) няма да демонстрира поведение, което е противозаконно или което може да представлява тормоз или да предизвика стрес или неудобство у други лица;

(в) без ущърб на общия характер на подточка (б) по-горе, Потребителят се задължава да не качва (upload), публикува, предава или разпространява каквито и да било материали или информация, за които Потребителят не притежава правата върху интелектуалната собственост, както и материали, които са противозаконни или които са потенциално вредни, заплашителни, оскърбителни, опозоряващи, с порнографско съдържание или по друг начин нецензурни или неприлични по расови, етнически или други причини; и

(г) Потребителят се задължава да не качва (upload), публикува, предава или разпространява каквито и да било материали или информация, които съдържат компютърен вирус или друг код, файлове или програми, предназначени или водещи до разстройване или друго отрицателно въздействие върху функционирането на Уеб-сайта или компютърните системи на други Потребители.

Условия за ползване

Съдържанието на Уеб-сайта („Съдържанието“), включително всички обяснителни бележки, информационни бюлетини и друго съдържание, което може отделно да се изтегли и разглежда от Уеб-сайта, се предоставят на Потребителя единствено за обща информация. Потребителят не трябва да разчита на точността на Съдържанието, нито да счита Съдържанието за равностойно на правни съвети. В този смисъл, до максималната разрешена от закона степен, ActivTrades не поема никаква отговорност за това, че Потребителят или трето лице са разчитали на Съдържанието.

Политика на ActivTrades е да използва актуален софтуер за проверка за вируси на документи и файлове, преди те да бъдат качени на Уеб-сайта, но не може да гарантира, че документи или файлове, изтеглени от Уеб-сайта, са свободни от вируси. В този смисъл Потребителят е отговорен за осъществяването на свои собствени проверки за вируси на всеки документ или файл, който изтегли от Уеб-сайта. ActivTrades не поема отговорност за щети на компютърната система на потребителя, произтичащи от прехвърлянето на вируси.

Без ущърб към общия характер на изложеното по-горе, ActivTrades с настоящото изключва, доколкото е позволено от закона, всички декларации и гаранции, изрични или по подразбиране, по отношение на която и да е част от Съдържанието, включително, но не само, информация, имена, изображения, снимки, логота и икони, които са част от него, включително, но не само, гаранции за задоволително качество, пригодност за определената цел, ненарушаване на правата на трети лица или закони, съвместимост, сигурност и точност. Потребителят приема и признава, че ActivTrades и неговите служители, агенти, представители и консултанти не могат по никакъв начин да бъдат държани отговорни за щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи пряко или косвено от това, че Потребителят или трети страни са разчитали на достоверността, разглеждали са или са изтегляли Съдържанието от Уеб-сайта, както и от това, че са разчитали на достоверността или са използвали каквато и да било част от Съдържанието за каквито и да е цели.

Съдържанието може да бъде актуализирано или ActivTrades може да реши да промени както информацията в Уеб-сайта, така и структурата на Уеб-сайта по всяко време, без предизвестие. Становищата или оценките отразяват усмотрението на ActivTrades към датата на издаване на информацията, като упоменатите становища и оценки също подлежат на промяна без предизвестие. Настоящите Условия за ползване, обаче, не се прилагат до степен, която е в противоречие с Правилата на FCA.

Съдържанието може да се отнася до информация за услуги, които са обект на ограничения относно лицата, които могат да получават такава информация. Съдържанието не е насочено към никого в конкретна юрисдикция, който по силата на това, че се намира в рамките на същата юрисдикция, би бил под възбрана да получава или разполага с такава информация. В този смисъл информацията на уеб-сайта не трябва да се предава или да се изпраща копие до което и да било лице, ако получаването й представлява нарушение на местните законови и подзаконови изисквания.

Нито уеб-сайтът, нито неговото Съдържание съставляват или формират основание за представителство, договор или условие на договор. От основна важност е, преди да предприемете каквото и да било действие, да потърсите подходяща консултация от професионалист, най-вече професионални съвети за лично данъчно и/или имуществено планиране или валутен контрол във Вашата страна на пребиваване и/или местожителство.

С настоящото Ви информираме, че използването на Интернет като форма на комуникация все още не е напълно сигурно, като информацията, предадена чрез Интернет като комуникационна среда, може да бъде прихваната и/или четена от трети страни. В този смисъл Вие не трябва да разчитате на комуникацията в Интернет като на сигурна форма на комуникация.

Ограничаване на отговорността за email съобщения

Email съобщенията и прикачените файлове от ActivTrades съдържат информация, която е конфиденциална и може да бъде обект на правна защита. В случай, че този email не е предназначен за Вас, разпространението или копирането на нашите email съобщения е забранено. Ако сте получили това email съобщение по грешка, моля свържете се незабавно с лицето, което го е изпратило с връщане на email съобщение. Моля, след това изтрийте email съобщението и не разкривайте съдържанието му на никого. Ние вярваме, но не можем да гарантираме, че email съобщенията и прикачените файлове са чисти от вируси. Вие трябва да поемете цялата отговорност за проверка за вируси и ActivTrades не поема отговорност за каквито и да е загуби или щети, възникнали вследствие на получаването или използването. Когато съдържанието на едно email съобщение е лично или не е свързано с бизнеса на компанията или нейните клиенти, ActivTrades не поема отговорност или задължения за подобно съдържание. ActivTrades PLC си запазва правото да наблюдава всички email комуникации в нейната мрежа.

ActivTrades PLC е акционерно дружество, регистрирано в Англия и Уелс, с регистрационен номер 05367727. Офисът на регистрация е на адрес 1 Thomas More Square, London E1W 1YN. ActivTrades PLC е оторизирано и регулирано от Органа за финансов надзор Financial Conduct Authority с регистрационен номер 434413. Допълнителна информация за нас може да бъде открита на нашия уебсайт www.activtrades.com/bg

Хипертекстови връзки

Уеб-сайтът и неговото Съдържание включват връзки (линкове) към уеб-сайтове и услуги на трети лица. Тези връзки са предоставени единствено за удобство на Потребителя, като предоставянето им не представлява разрешение от страна на ActivTrades в полза на Потребителя за достъп до същите уеб-сайтове на трети страни, нито одобрение от страна на ActivTrades на съдържанието на уеб-сайтове на трети страни. Настоящите Условия за ползване, обаче, не се прилагат до степен, която е в противоречие с Правилата на FCA.

Потребителят приема и се съгласява, че ActivTrades не носи каквато и да било отговорност за щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи от използването на уеб-сайтовете на трети страни или продукти или услуги, достъпни чрез уеб-сайтове на трети страни.

Авторски права

С изключение на случаите, когато изрично е посочено друго, авторските права върху цялото Съдържание на уеб-сайта, принадлежат на ActivTrades.

Без ущърб към изложеното по-горе, ActivTrades с настоящото упълномощава Потребителя: –

(а) да разглежда и показва Съдържанието; и

(б) да изтегля Съдържанието и да го съхранява в компютъра си (например в кеш паметта на браузъра) и да разпечатва едно копие на Съдържанието за лични нужди;

при условие, че не се извършва промяна на Съдържанието от страна на Потребителя и тези дейности не са използвани за търговски цели.

С изключение на степента, изрично разрешена съгласно Общите условия, Съдържанието (включително изтегленото Съдържание) не може да бъде променяно, адаптирано, възпроизвеждано, изпращано, предавано, използвано за образователни цели или по друг начин предоставено от Потребителя, изцяло или частично, на трети страни, без предварителното изрично съгласие на ActivTrades. Потребителят се съгласява, че няма да претендира за авторство на Съдържанието.

Търговски марки

Наименованията и логотипите на Уеб-сайта, които идентифицират ActivTrades и/или трета страна и техните продукти и услуги, са или (а), патентовани марки на ActivTrades или ActivPerformance, или (б) марки, които ActivTrades е лицензирано или оторизирано да ползва, като никоя от разпоредбите на настоящите Условия не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или друго разрешение на Потребителя да използва тази марка или всяко друго право върху интелектуална собственост на ActivTrades или ActivPerformance или трета страна, при задължително спазване на горните разпоредби, касаещи авторското право.

Прекратяване

ActivTrades си запазва правото незабавно да прекрати, или да откаже да позволи използването на Уеб-сайта на всеки Потребител по всяко време и изцяло по усмотрение на ActivTrades.

Общи

При условие, че не е постигнато изрично съгласие за допълнителни условия за ползване между ActivTrades и Потребителя, настоящите Условия представляват пълното споразумение на страните по отношение на използването на Уеб-сайта, като тези Условия заменят всякакви други споразумения между страните по същия въпрос.

Ако което и да било от настоящите Условия бъде определено като незаконно, недействително или по друг начин неизпълнимо поради законовите разпоредби на държавата, в която настоящите Условия са предназначени да са в сила, то до степента и в рамките на юрисдикцията, в която съответното Условие е незаконно, недействително или неизпълнимо, същото се счита за променено, както е необходимо, за да стане то действително и изпълнимо, а ако това не е възможно, то се отделя от другите и се заличава от Условията, като останалите условия остават в пълна сила и действие и продължават да бъдат обвързващи и изпълними.

Правата на ActivTrades и Потребителя съгласно настоящите Условия могат да се упражняват колкото пъти е необходимо. Те са кумулативни, а не изключващи правата на някоя от страните по общото законодателство, като отказът от права може да се извърши само в писмена форма.

ActivTrades е задължено да удостовери самоличността и да получи определена информация от потенциални клиенти с мерки, насочени към предотвратяване на изпирането на пари. Например от Вас може да се изиска да представите копие от паспорт или лична карта, надлежно заверено от публичен орган (например нотариус), заедно с доказателства за Вашия адрес. Услугите на ActivTrades няма да започнат преди ActivTrades да е получило и проверило цялата информация и документация, необходими за удостоверяване на самоличността Ви.

Телефонните разговори с ActivTrades могат да се записват и следят.

Без отказ от права

Неупражняването от която и да било от страните на права, предоставени съгласно настоящите Условия, не се счита за отказ от същите права, нито може да се използва като пречка за упражняване или изпълнение на същото право или което и да било право в бъдеще време. Забавянето при упражняване или неупражняването на което и да било право не представлява отказ от същото.

Приложимо право

Настоящите Условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законодателството на Англия и Уелс. Всеки въпрос, произтичащ от тях, е обект на неексклузивната юрисдикцията на съдилищата на Англия и Уелс.

ActivTrades използва cookies, за да осигури най-доброто функциониране на нашия уебсайт. В случай, че продължите да използвате този уебсайт, ние приемаме, че се съгласявате да използвате всички cookies на сайта на ActivTrades. Въпреки това, в случай, че промените мнението си, можете да промените Вашите cookies настройки по всяко време.

Cookies от ActivTrades

Cookies се използват, за да се постигне по-ефективно функциониране на уебсайтовете; ние използваме cookies, за да улесним работата с нашия уебсайт по време на посещението Ви (например, уебсайта да функционира на избраният от Вас език), да поддържаме сесията Ви активна след вход в зоните ни за клиенти и да имаме възможност да осигурим актуално съдържание на уебсайта.

В таблицата по-долу ще намерите обяснения за cookies, които използваме, и как те поддържат функционалността на уебсайта. Тези cookies са известни още като First-Party cookies, тъй като са настроени в домейна на нашия уебсайт.

COOKIE НАИМЕНОВАНИЕ(Я) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ASP.NET_SESSIONID
SETTINGS
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЗИ COOKIES, ЗА ДА СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА Е ПЕРСОНАЛИЗИРАНО СПОРЕД ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ, НАПРИМЕР РАЗГЛЕЖДАНЕ НА САЙТА НА ИЗБРАН ОТ ВАС ЕЗИК.
.ASPXAUTH ТОВА COOKIE СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ НАШАТА СОФТУЕРНА СРЕДА, ЗА ДА ПОДДЪРЖА АКТИВНА ВАШАТА СЕСИЯ, ЗА ЧАСТИ ОТ УЕБСАЙТА, КОИТО ИЗИСКВАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП.
OA_DEF НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА COOKIE, ЗА ДА ПОТВЪРДИМ ПРЕДПОЧИТАНИЯТ ОТ ВАС ЕЗИК И ДА УСТАНОВИМ ДАЛИ ПОСЕЩЕНИЕТО ВИ ИДВА ОТ САЙТ НА НАШ ПАРТНЬОР.
__REQUESTVERIFICATIONTOKEN_LW__ ТОВА COOKIE НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДОТВРАТИМ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОДПРАВЕНИ ФОРМУЛЯРИ, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ ANTI-FORGERY TOKEN, КОЙТО СЕ СЪДЪРЖА В ДАННИТЕ ЗА COOKIE.
SECURECLIENTAREA НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА COOKIE, ЗА ДА ИДЕНТИФИЦИРАМЕ КОГА СТЕ ВЛЕЗЛИ В НАШАТА КЛИЕНТСКА ЗОНА И ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ, ВЛЕЗЛИ В КЛИЕНТСКАТА ЗОНА.
_BCVM_VID
_BCVM_VRID
BC_PV_END
ТЕЗИ COOKIES СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОНЛАЙН ЧАТ, ДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТАТА СТРАНА BOLDCHAT.
__UTMA
__UTMB
__UTMC
__UTMZ
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЗИ COOKIES, ЗА ДА ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЛЕДИМ И ИЗМЕРВАМЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАШИЯ УЕБСАЙТ И ОПИТА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ СОФТУЕР ЗА АНАЛИЗ, ОСИГУРЕН ОТ ТРЕТАТА СТРАНА GOOGLE ANALYTISCS.

 

Cookies от трети страни

Ние ползваме услуги, доставени от трети страни, за осигуряване на редица услуги на нашия уебсайт (като например вградено видео съдържание) и за поддръжка на нашите рекламни кампании.

Ние използваме Google Doubleclick за осигуряване на реклама в търсещи машини и уебсайтове на трети страни и нямаме директен контрол върху cookies, които използва доставчика на тези услуги. Можете да прочетете повече за рекламните cookies на Google тук.

Ние използваме също така Google’s Analytics – софтуер за следене на представянето на нашия уебсайт и за измерване на нивата на трафик и впечатления на посетителите, с цел осигуряване на най-добрите услуги на посетителите. Можете да прочетете за cookies на Google Analytics тук.

За да осигурим видео съдържание на посетителите на нашия уебсайт, ние използваме както Adobe Connect, така и YouTube. И двете услуги използват cookies, върху които нямаме директен контрол. Можете да прочетете за cookies на YouTube тук и за cookies на Adobe тук.

Нашият онлайн чат и услуги за обаждания се осигуряват от BoldChat и Skype, като и двете страни ползват cookies, върху които нямаме директен контрол. Повече информация за cookies на BoldChat можете да откриете тук. Можете да прочетете повече за cookies на Skype тук.

В таблицата по-долу са описани cookies, използвани от доставчиците на услуги към нас, валидни към момента на публикуване на това уведомление.

ДОСТАВЧИК ДОМЕЙН(И) COOKIE(S) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ADOBE .ADOBECONNECT.COM BREEZESESSION НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ADOBE CONNECT, ЗА ДА ОСИГУРИМ АРХИВИРАНО ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ.
BOLDCHAT .BOLDCHAT.COM BC-VISIT-ID
BC-VISITOR-ID
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ BOLDCHAT, ЗА ДА ОСИГУРИМ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОНЛАЙН ЧАТ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ.
GOOGLE .GOOGLE.COM
APIS.GOOGLE.COM
APISID
HSID
NID
PREF
REMEMBERME
SAPISID
SID
SS
SSID
URLS
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА GOOGLE ЗА АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИЯ УЕБАСАЙТ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКЛАМА КЪМ ТЪРСЕЩИ МАШИНИ И САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
GOOGLE DOUBLECLICK .GOOGLEADS.G.DOUBLECLICK.NET __AR_V4 НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА GOOGLE DOUBLECLICK ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКЛАМА КЪМ ТЪРСЕЩИ МАШИНИ И САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
SKYPE .SKYPE.COM __UTMA
__UTMZ
GPV_P23
MBOX
S_NR
S_SV_122_P1
S_VI
SC
SKYPE_S_VI
VISITORID
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА SKYPE С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ ДАЛИ НЯКОЙ ПОСЕТИТЕЛ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ ИМА НАЛИЧЕН SKYPE, ЗА ДА ОСИГУРИМ ДОСТЪП НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ДО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ SKYPE КОМУНИКАЦИИ.
YOUTUBE .YOUTUBE.COM
WWW.YOUTUBE.COM
__AR_V4
__UTMA
__UTMZ
DEMOGRAPHICS
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SID
VISITOR_INFO1_LIVE
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ YOUTUBE, ЗА ДА ВГРАДИМ ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ, КОЕТО ДА Е ДОСТЪПНО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСЕТИТЕЛИ.

1. Цел

Целта на политиката за защита на личните данни е да предостави на Вас („Потребителя“) подробна информация по какъв начин ActivTrades PLC, с адрес 1 Thomas More Square, London E1W 1YN („ActivTrades“) ще събира и използва предоставената от Вас информация, включително, когато е приложимо, Вашите лични данни. Тази политика за защита на личните данни е изрично включена в Общите условия за ползване на Уебсайта.

Запознайте се внимателно с политиката за защита на личните данни. ActivTrades заявява намеренията си да действа съгласно приложимото законодателство с цел да изпълни изискванията на актуалните най-добри практики за боравене с лични данни. ActivTrades е компания, регистрирана като администратор на лични данни в Обединеното кралство съгласно Закона за защита на личните данни от 1998г.

2. Събиране на данни

При използване на Уебсайта или взаимоотношенията Ви с ActivTrades е възможно да се наложи да предоставите на разположение на ActivTrades различна информация, включително лични данни. Те ще бъдат предоставени от Вас, когато комуникирате с нас лично, по телефон, имейл, факс, по интернет или друг електронен път. Събраната информация може да включва Вашия електронен адрес, име, наименование на фирма, адрес, телефон или факс номер, домашен адрес, телефон, факс и мобилни телефонни номера. Когато предоставяте информация за друго лице, то трябва да Ви е упълномощило да действате от негово/нейно име и да получавате съобщения за защита на личните данни от негово/нейно име.

Съгласявайки се да приемете Общите условия на Уебсайта (от които тази Политика за защита на личните данни представлява неделима част), Вие се съгласявате, че ActivTrades има право да комплектова и обработва Вашите данни при спазване на настоящата Политика за защита на личните данни.

3. Използване на лични данни

ActivTrades ще използва Вашите лични данни единствено с цел да Ви предоставя своите стоки и услуги, както и информация за продукти, публикации (например бюлетин, периодично разпращан до нашите клиенти), събития и информация от общ характер, които считаме, че биха били от интерес за Вас. Съобщения могат да бъдат предавани по обикновена или електронна поща, телефон или факс, в случаите, когато Вие сте ни предоставили такива данни. Съгласявайки се с тази Политика, Вие изисквате от ActivTrades да използва Вашите данни за такива цели.

ActivTrades при никакви обстоятелства няма да предоставя личните Ви данни на други фирми или организации извън нашата група без Ваше съгласие, освен ако това не се изисква по закон.

4. Съхранение и корекция на личните данни

ActivTrades запазва данните, свързани с Вас, дотолкова, доколкото това е необходимо, освен ако Вие не информирате ActivTrades, че не желаете компанията да продължи да съхранява тези данни.

Ако сте физическо лице, ActivTrades е длъжно да Ви предостави, при поискване, копие от личните данни, които съхраняваме (ако има такива), срещу заплащане на номинална такса.

Ако желаете ActivTrades да преустанови използването на Вашите данни, както е посочено в тази Политика, или бихте желали да получите копие от данните, с които ActivTrades разполага за Вас, моля пишете ни на адрес info@activtrades.com.

Ако откриете неточности в личната информация, моля да уведомите ActivTrades възможно най-скоро на същия адрес. ActivTrades ще коригира своите записи и ще уведоми трети лица, до които е възможно да са били предадени тези лични данни, съгласно точка 3 по-горе.

Клиентски договор

Този документ урежда условията за търговия при нас както и задълженията, които имаме един към друг

Сваляне

Предупреждение за рисковете

Този документ ви предоставя важна информация относно рисковете, съпътстващи търговията с Форекс и CFD

Сваляне

Политика по изпълнение на поръчките

Този документ съдържа резюме на политиката за изпълнение на поръчките на ActivTrades, която се прилага към ActivTrades при изпълнение на поръчки за всички видове финансови инструменти за частни и професионални клиенти, като се урежда от Директивата за Вторичните пазари на финансови инструменти (Second Markets in Financial Instruments Directive). Документа е в сила от 3 януари 2018 г.

Сваляне

Политика при конфликт на интереси

Този документ описва политиката ни за честно третиране на клиентските интереси

Сваляне

Процедура по обработка на оплаквания

Този документ описва как се процедира в малко вероятните случаи на оплакване

Сваляне

Заявка за прехвърляне на средства

Чрез попълването на този формуляр можете да наредите Ваши средства от друг брокер към ActivTrades

Сваляне

Adobe Reader

За да прегледате документите трябва да имате инсталирам Adobe Reader на вашият компютър или устройство.

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Суровини

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Суровини

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Форекс

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Форекс

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Индекси и финансови

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Индекси и финансови

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Акции

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Акции

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Криптовалути

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Криптовалути

Сваляне