ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 71% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

ActivTrades PLC (Лондон)

ActivTrades може да осигури за клиентите си достъп до платформи за форекс и платформи за търговия с акции на трети страни и финансови институции, намиращи се в чужбина (партньори в чужбина на ActivTrades). Възможно е тези организации да не се намират в Обединеното кралство или да не са оторизирани от Органа за финансов надзор Financial Conduct Authority (FCA) съгласно раздел 19 от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. („Закона“).

ActivTrades е оторизирано и регулирано от FCA и се ръководи от правилата на FCA (с периодичните им изменения), посочени в „Наръчника на FCA“ („Правила на FCA“).

Информацията и съдържанието на този уеб-сайт се издават и одобряват от ActivTrades единствено за целите на раздел 21 от Закона, в съответствие с разделите от Правилата на FCA, касаещи дейностите, извършвани от ActivTrades и партньорите на ActivTrades в чужбина. ActivTrades не носи каквато и да било отговорност за щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи от използването или съдържанието на уеб-сайтове на партньори в чужбина на ActivTrades, както и продукти или услуги, достъпни чрез тези уебсайтове. Ако партньорите на ActivTrades в чужбина.не са регулирани от FCA, клиентите не отговарят на условията за обезщетение по Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги.

Общи условия за потребителите на уеб-сайта

Достъпът до и използването на уебсайта с адрес https://www.activtrades.com („Уеб-сайтът“) се предоставя от ActivTrades Plc, 1 Thomas More Square, London E1W 1YN(„ActivTrades“) на Вас („Потребителя“) при спазване на следните общи условия („Условията“). Информацията, съдържаща се в този уеб-сайт, е предназначена единствено за информация.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ИЗЦЯЛО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВИЕ НЯМАТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА И СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

Чрез използването на Уеб-сайта Потребителят дава израз на своето съгласие да бъде обвързан с настоящите Условия. Потребителят също така се съгласява да бъде обвързан, както е уместно, от условията, упоменати в други документи, които регламентират използването на Уеб-сайта от страна на Потребителя, включително на Политиката за защита на личните данни, като терминът „Условия“ се счита, че включва тези други материали.

Потребителят освен това потвърждава, че е прочел и разбира настоящите Условия.

ActivTrades може да постигне с Потребителя споразумение за допълнителни условия за използване на която и да било част от Уеб-сайта. Потребителят се съгласява да изпълнява задълженията, произтичащи от такива условия.

Допълнителна информация

Ако Ви е необходима допълнителна информация, касаеща Съдържанието на този Уеб-сайт, или имате запитвания, свързани с използването на Съдържанието, моля изпратете имейл на адрес info@activtrades.com.

Промени в Уеб-сайта

Потребителят е уведомен и приема, че ActivTrades има право периодично да променя всеки аспект на Уеб-сайта, както и услуги или продукти, предлагани чрез Уеб-сайта, изцяло по свое усмотрение и без предизвестие до Потребителя. Освен това ActivTrades има право да промени Условията по всяко време без предизвестие. Потребителят приема, че няма право на претенции за нарушение на договора или друго действие в този смисъл по отношение на гореспоменатите промени.

Технически престой

Потребителят е уведомен и приема, че компютърните и телекомуникационните системи не са гарантирано безотказни и е възможно периодично да се нуждаят от период на престой (downtime) (периодите, през които Уеб-сайтът не е на разположение на Потребителя) за целите на отстраняване на повреда, поддръжка и осъвременяване, или по други причини.

В този смисъл ActivTrades не гарантира непрекъсната наличност на Уеб-сайта, но се ангажира да положи всички разумни усилия да сведе до минимум периодите, през които Уеб-сайтът не е на разположение. Потребителят приема, че няма право на претенции за нарушение на договора или друго действие в този смисъл по отношение на периоди, през които Уеб-сайтът не е на разположение.

Поведение на Потребителя

Потребителят декларира, че при използването на Уеб-сайта: –

(а) ще използва Уеб-сайта единствено за законни цели и по начин, който не нарушава правата и не ограничава или възпрепятства използването на Уеб-сайта от трети лица;

(б) няма да демонстрира поведение, което е противозаконно или което може да представлява тормоз или да предизвика стрес или неудобство у други лица;

(в) без ущърб на общия характер на подточка (б) по-горе, Потребителят се задължава да не качва (upload), публикува, предава или разпространява каквито и да било материали или информация, за които Потребителят не притежава правата върху интелектуалната собственост, както и материали, които са противозаконни или които са потенциално вредни, заплашителни, оскърбителни, опозоряващи, с порнографско съдържание или по друг начин нецензурни или неприлични по расови, етнически или други причини; и

(г) Потребителят се задължава да не качва (upload), публикува, предава или разпространява каквито и да било материали или информация, които съдържат компютърен вирус или друг код, файлове или програми, предназначени или водещи до разстройване или друго отрицателно въздействие върху функционирането на Уеб-сайта или компютърните системи на други Потребители.

Условия за ползване

Съдържанието на Уеб-сайта („Съдържанието“), включително всички обяснителни бележки, информационни бюлетини и друго съдържание, което може отделно да се изтегли и разглежда от Уеб-сайта, се предоставят на Потребителя единствено за обща информация. Потребителят не трябва да разчита на точността на Съдържанието, нито да счита Съдържанието за равностойно на правни съвети. В този смисъл, до максималната разрешена от закона степен, ActivTrades не поема никаква отговорност за това, че Потребителят или трето лице са разчитали на Съдържанието.

Политика на ActivTrades е да използва актуален софтуер за проверка за вируси на документи и файлове, преди те да бъдат качени на Уеб-сайта, но не може да гарантира, че документи или файлове, изтеглени от Уеб-сайта, са свободни от вируси. В този смисъл Потребителят е отговорен за осъществяването на свои собствени проверки за вируси на всеки документ или файл, който изтегли от Уеб-сайта. ActivTrades не поема отговорност за щети на компютърната система на потребителя, произтичащи от прехвърлянето на вируси.

Без ущърб към общия характер на изложеното по-горе, ActivTrades с настоящото изключва, доколкото е позволено от закона, всички декларации и гаранции, изрични или по подразбиране, по отношение на която и да е част от Съдържанието, включително, но не само, информация, имена, изображения, снимки, логота и икони, които са част от него, включително, но не само, гаранции за задоволително качество, пригодност за определената цел, ненарушаване на правата на трети лица или закони, съвместимост, сигурност и точност. Потребителят приема и признава, че ActivTrades и неговите служители, агенти, представители и консултанти не могат по никакъв начин да бъдат държани отговорни за щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи пряко или косвено от това, че Потребителят или трети страни са разчитали на достоверността, разглеждали са или са изтегляли Съдържанието от Уеб-сайта, както и от това, че са разчитали на достоверността или са използвали каквато и да било част от Съдържанието за каквито и да е цели.

Съдържанието може да бъде актуализирано или ActivTrades може да реши да промени както информацията в Уеб-сайта, така и структурата на Уеб-сайта по всяко време, без предизвестие. Становищата или оценките отразяват усмотрението на ActivTrades към датата на издаване на информацията, като упоменатите становища и оценки също подлежат на промяна без предизвестие. Настоящите Условия за ползване, обаче, не се прилагат до степен, която е в противоречие с Правилата на FCA.

Съдържанието може да се отнася до информация за услуги, които са обект на ограничения относно лицата, които могат да получават такава информация. Съдържанието не е насочено към никого в конкретна юрисдикция, който по силата на това, че се намира в рамките на същата юрисдикция, би бил под възбрана да получава или разполага с такава информация. В този смисъл информацията на уеб-сайта не трябва да се предава или да се изпраща копие до което и да било лице, ако получаването й представлява нарушение на местните законови и подзаконови изисквания.

Нито уеб-сайтът, нито неговото Съдържание съставляват или формират основание за представителство, договор или условие на договор. От основна важност е, преди да предприемете каквото и да било действие, да потърсите подходяща консултация от професионалист, най-вече професионални съвети за лично данъчно и/или имуществено планиране или валутен контрол във Вашата страна на пребиваване и/или местожителство.

С настоящото Ви информираме, че използването на Интернет като форма на комуникация все още не е напълно сигурно, като информацията, предадена чрез Интернет като комуникационна среда, може да бъде прихваната и/или четена от трети страни. В този смисъл Вие не трябва да разчитате на комуникацията в Интернет като на сигурна форма на комуникация.

Ограничаване на отговорността за email съобщения

Email съобщенията и прикачените файлове от ActivTrades съдържат информация, която е конфиденциална и може да бъде обект на правна защита. В случай, че този email не е предназначен за Вас, разпространението или копирането на нашите email съобщения е забранено. Ако сте получили това email съобщение по грешка, моля свържете се незабавно с лицето, което го е изпратило с връщане на email съобщение. Моля, след това изтрийте email съобщението и не разкривайте съдържанието му на никого. Ние вярваме, но не можем да гарантираме, че email съобщенията и прикачените файлове са чисти от вируси. Вие трябва да поемете цялата отговорност за проверка за вируси и ActivTrades не поема отговорност за каквито и да е загуби или щети, възникнали вследствие на получаването или използването. Когато съдържанието на едно email съобщение е лично или не е свързано с бизнеса на компанията или нейните клиенти, ActivTrades не поема отговорност или задължения за подобно съдържание. ActivTrades PLC си запазва правото да наблюдава всички email комуникации в нейната мрежа.

ActivTrades PLC е акционерно дружество, регистрирано в Англия и Уелс, с регистрационен номер 05367727. Офисът на регистрация е на адрес 1 Thomas More Square, London E1W 1YN. ActivTrades PLC е оторизирано и регулирано от Органа за финансов надзор Financial Conduct Authority с регистрационен номер 434413. Допълнителна информация за нас може да бъде открита на нашия уебсайт www.activtrades.com/bg

Хипертекстови връзки

Уеб-сайтът и неговото Съдържание включват връзки (линкове) към уеб-сайтове и услуги на трети лица. Тези връзки са предоставени единствено за удобство на Потребителя, като предоставянето им не представлява разрешение от страна на ActivTrades в полза на Потребителя за достъп до същите уеб-сайтове на трети страни, нито одобрение от страна на ActivTrades на съдържанието на уеб-сайтове на трети страни. Настоящите Условия за ползване, обаче, не се прилагат до степен, която е в противоречие с Правилата на FCA.

Потребителят приема и се съгласява, че ActivTrades не носи каквато и да било отговорност за щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи от използването на уеб-сайтовете на трети страни или продукти или услуги, достъпни чрез уеб-сайтове на трети страни.

Авторски права

С изключение на случаите, когато изрично е посочено друго, авторските права върху цялото Съдържание на уеб-сайта, принадлежат на ActivTrades.

Без ущърб към изложеното по-горе, ActivTrades с настоящото упълномощава Потребителя: –

(а) да разглежда и показва Съдържанието; и

(б) да изтегля Съдържанието и да го съхранява в компютъра си (например в кеш паметта на браузъра) и да разпечатва едно копие на Съдържанието за лични нужди;

при условие, че не се извършва промяна на Съдържанието от страна на Потребителя и тези дейности не са използвани за търговски цели.

С изключение на степента, изрично разрешена съгласно Общите условия, Съдържанието (включително изтегленото Съдържание) не може да бъде променяно, адаптирано, възпроизвеждано, изпращано, предавано, използвано за образователни цели или по друг начин предоставено от Потребителя, изцяло или частично, на трети страни, без предварителното изрично съгласие на ActivTrades. Потребителят се съгласява, че няма да претендира за авторство на Съдържанието.

Търговски марки

Наименованията и логотипите на Уеб-сайта, които идентифицират ActivTrades и/или трета страна и техните продукти и услуги, са или (а), патентовани марки на ActivTrades или ActivPerformance, или (б) марки, които ActivTrades е лицензирано или оторизирано да ползва, като никоя от разпоредбите на настоящите Условия не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или друго разрешение на Потребителя да използва тази марка или всяко друго право върху интелектуална собственост на ActivTrades или ActivPerformance или трета страна, при задължително спазване на горните разпоредби, касаещи авторското право.

Прекратяване

ActivTrades си запазва правото незабавно да прекрати, или да откаже да позволи използването на Уеб-сайта на всеки Потребител по всяко време и изцяло по усмотрение на ActivTrades.

Общи

При условие, че не е постигнато изрично съгласие за допълнителни условия за ползване между ActivTrades и Потребителя, настоящите Условия представляват пълното споразумение на страните по отношение на използването на Уеб-сайта, като тези Условия заменят всякакви други споразумения между страните по същия въпрос.

Ако което и да било от настоящите Условия бъде определено като незаконно, недействително или по друг начин неизпълнимо поради законовите разпоредби на държавата, в която настоящите Условия са предназначени да са в сила, то до степента и в рамките на юрисдикцията, в която съответното Условие е незаконно, недействително или неизпълнимо, същото се счита за променено, както е необходимо, за да стане то действително и изпълнимо, а ако това не е възможно, то се отделя от другите и се заличава от Условията, като останалите условия остават в пълна сила и действие и продължават да бъдат обвързващи и изпълними.

Правата на ActivTrades и Потребителя съгласно настоящите Условия могат да се упражняват колкото пъти е необходимо. Те са кумулативни, а не изключващи правата на някоя от страните по общото законодателство, като отказът от права може да се извърши само в писмена форма.

ActivTrades е задължено да удостовери самоличността и да получи определена информация от потенциални клиенти с мерки, насочени към предотвратяване на изпирането на пари. Например от Вас може да се изиска да представите копие от паспорт или лична карта, надлежно заверено от публичен орган (например нотариус), заедно с доказателства за Вашия адрес. Услугите на ActivTrades няма да започнат преди ActivTrades да е получило и проверило цялата информация и документация, необходими за удостоверяване на самоличността Ви.

Телефонните разговори с ActivTrades могат да се записват и следят.

Без отказ от права

Неупражняването от която и да било от страните на права, предоставени съгласно настоящите Условия, не се счита за отказ от същите права, нито може да се използва като пречка за упражняване или изпълнение на същото право или което и да било право в бъдеще време. Забавянето при упражняване или неупражняването на което и да било право не представлява отказ от същото.

Приложимо право

Настоящите Условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законодателството на Англия и Уелс. Всеки въпрос, произтичащ от тях, е обект на неексклузивната юрисдикцията на съдилищата на Англия и Уелс.

ActivTrades използва cookies, за да осигури най-доброто функциониране на нашия уебсайт. В случай, че продължите да използвате този уебсайт, ние приемаме, че се съгласявате да използвате всички cookies на сайта на ActivTrades. Въпреки това, в случай, че промените мнението си, можете да промените Вашите cookies настройки по всяко време.

Cookies от ActivTrades

Cookies се използват, за да се постигне по-ефективно функциониране на уебсайтовете; ние използваме cookies, за да улесним работата с нашия уебсайт по време на посещението Ви (например, уебсайта да функционира на избраният от Вас език), да поддържаме сесията Ви активна след вход в зоните ни за клиенти и да имаме възможност да осигурим актуално съдържание на уебсайта.

В таблицата по-долу ще намерите обяснения за cookies, които използваме, и как те поддържат функционалността на уебсайта. Тези cookies са известни още като First-Party cookies, тъй като са настроени в домейна на нашия уебсайт.

COOKIE НАИМЕНОВАНИЕ(Я) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ASP.NET_SESSIONID
SETTINGS
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЗИ COOKIES, ЗА ДА СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА Е ПЕРСОНАЛИЗИРАНО СПОРЕД ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ, НАПРИМЕР РАЗГЛЕЖДАНЕ НА САЙТА НА ИЗБРАН ОТ ВАС ЕЗИК.
.ASPXAUTH ТОВА COOKIE СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ НАШАТА СОФТУЕРНА СРЕДА, ЗА ДА ПОДДЪРЖА АКТИВНА ВАШАТА СЕСИЯ, ЗА ЧАСТИ ОТ УЕБСАЙТА, КОИТО ИЗИСКВАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП.
OA_DEF НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА COOKIE, ЗА ДА ПОТВЪРДИМ ПРЕДПОЧИТАНИЯТ ОТ ВАС ЕЗИК И ДА УСТАНОВИМ ДАЛИ ПОСЕЩЕНИЕТО ВИ ИДВА ОТ САЙТ НА НАШ ПАРТНЬОР.
__REQUESTVERIFICATIONTOKEN_LW__ ТОВА COOKIE НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДОТВРАТИМ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОДПРАВЕНИ ФОРМУЛЯРИ, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ ANTI-FORGERY TOKEN, КОЙТО СЕ СЪДЪРЖА В ДАННИТЕ ЗА COOKIE.
SECURECLIENTAREA НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА COOKIE, ЗА ДА ИДЕНТИФИЦИРАМЕ КОГА СТЕ ВЛЕЗЛИ В НАШАТА КЛИЕНТСКА ЗОНА И ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ, ВЛЕЗЛИ В КЛИЕНТСКАТА ЗОНА.
_BCVM_VID
_BCVM_VRID
BC_PV_END
ТЕЗИ COOKIES СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОНЛАЙН ЧАТ, ДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТАТА СТРАНА BOLDCHAT.
__UTMA
__UTMB
__UTMC
__UTMZ
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЗИ COOKIES, ЗА ДА ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЛЕДИМ И ИЗМЕРВАМЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАШИЯ УЕБСАЙТ И ОПИТА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ СОФТУЕР ЗА АНАЛИЗ, ОСИГУРЕН ОТ ТРЕТАТА СТРАНА GOOGLE ANALYTISCS.

 

Cookies от трети страни

Ние ползваме услуги, доставени от трети страни, за осигуряване на редица услуги на нашия уебсайт (като например вградено видео съдържание) и за поддръжка на нашите рекламни кампании.

Ние използваме Google Doubleclick за осигуряване на реклама в търсещи машини и уебсайтове на трети страни и нямаме директен контрол върху cookies, които използва доставчика на тези услуги. Можете да прочетете повече за рекламните cookies на Google тук.

Ние използваме също така Google’s Analytics – софтуер за следене на представянето на нашия уебсайт и за измерване на нивата на трафик и впечатления на посетителите, с цел осигуряване на най-добрите услуги на посетителите. Можете да прочетете за cookies на Google Analytics тук.

За да осигурим видео съдържание на посетителите на нашия уебсайт, ние използваме както Adobe Connect, така и YouTube. И двете услуги използват cookies, върху които нямаме директен контрол. Можете да прочетете за cookies на YouTube тук и за cookies на Adobe тук.

Нашият онлайн чат и услуги за обаждания се осигуряват от BoldChat и Skype, като и двете страни ползват cookies, върху които нямаме директен контрол. Повече информация за cookies на BoldChat можете да откриете тук. Можете да прочетете повече за cookies на Skype тук.

В таблицата по-долу са описани cookies, използвани от доставчиците на услуги към нас, валидни към момента на публикуване на това уведомление.

ДОСТАВЧИК ДОМЕЙН(И) COOKIE(S) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ADOBE .ADOBECONNECT.COM BREEZESESSION НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ADOBE CONNECT, ЗА ДА ОСИГУРИМ АРХИВИРАНО ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ.
BOLDCHAT .BOLDCHAT.COM BC-VISIT-ID
BC-VISITOR-ID
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ BOLDCHAT, ЗА ДА ОСИГУРИМ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОНЛАЙН ЧАТ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ.
GOOGLE .GOOGLE.COM
APIS.GOOGLE.COM
APISID
HSID
NID
PREF
REMEMBERME
SAPISID
SID
SS
SSID
URLS
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА GOOGLE ЗА АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИЯ УЕБАСАЙТ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКЛАМА КЪМ ТЪРСЕЩИ МАШИНИ И САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
GOOGLE DOUBLECLICK .GOOGLEADS.G.DOUBLECLICK.NET __AR_V4 НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА GOOGLE DOUBLECLICK ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКЛАМА КЪМ ТЪРСЕЩИ МАШИНИ И САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
SKYPE .SKYPE.COM __UTMA
__UTMZ
GPV_P23
MBOX
S_NR
S_SV_122_P1
S_VI
SC
SKYPE_S_VI
VISITORID
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА SKYPE С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ ДАЛИ НЯКОЙ ПОСЕТИТЕЛ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ ИМА НАЛИЧЕН SKYPE, ЗА ДА ОСИГУРИМ ДОСТЪП НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ДО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ SKYPE КОМУНИКАЦИИ.
YOUTUBE .YOUTUBE.COM
WWW.YOUTUBE.COM
__AR_V4
__UTMA
__UTMZ
DEMOGRAPHICS
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SID
VISITOR_INFO1_LIVE
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ YOUTUBE, ЗА ДА ВГРАДИМ ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ, КОЕТО ДА Е ДОСТЪПНО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСЕТИТЕЛИ.

Политика за поверителност

НАШИЯ ПОДХОД

Тази политика за поверителност  определя как личната информация, която предоставяте на ActivTrades PLC (регистрирана в Англия под номер на фирмата 05367727) (заедно наричани „ActivTrades„), се използва във връзка с уебсайта на ActivTrades. Тази политика описва също така как използваме „бисквитките“ на нашия уебсайт.

ActivTrades си запазва правото да променя тази Декларация за поверителност, както и да публокува ревизираните условия ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Тази Политика за поверителност е включена в Общите условия на нашия уеб сайт и се прилага, когато действаме като администратор на данни по отношение на личните данни на посетителите на нашия уеб сайт и на потребителите на услуги; с други думи, когато определяме целите и средствата за обработка на тези лични данни.

За регистрираните клиенти на ActivTrades, които искат да разберат как личната информация се събира по друг начин, отделно от уебсайта ActivTrades, моля вижте допълнителните Общи условия на ActivTrades, посредством които, предоставяме услугите си на Вас.

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нашия офицер за поверителност чрез dataprotectionofficer@activtrades.com.

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И КАК Я СЪХРАНЯВАМЕ?

Събираме вашата лична информация по редица начини, свързани с използването на нашата онлайн услуга за търговия, предоставяна чрез нашия уебсайт, която информация ще съхраняваме и обработваме. Информацията, която събираме за Вас, включва вашето име, дата на раждане, адрес, електронен адрес, телефонен номер, информация за професията и заетостта, финансови данни, търговско представяне и история на търговията и други данни за контакт чрез нашия уеб сайт или приложения телефонни приложения), ние ще съхраняваме и събираме тази лична информация. Тази информация се събира по следните начини:

 • когато изпратите данните си за връзка в уеб сайта, свързани с искане за информация
 • когато се регистрирате за пробен период (демо) или сметка за търговия на нашия уеб сайт и използвате този профил за достъп до нашите различни платформи за търговия;
 • когато получаваме лични данни за вас от квалифицирани трети страни в процеса на отваряне на акаунт за нашите услуги, например данни за кредитни проверки, проверка на документи и проверки на кредитната ви история.
 • можем също така да достъпим публично свободната част на акаунтите Ви в социалните мрежи, за да разберем по-добре Вашите интереси.
 • когато предоставите Вашите данни на хартиен носител на тези формуляри или в писма, свързани с нашите услуги
 • когато кандидатствате или купувате някой от другите ни продукти или услуги
 • когато попълвате анкета или гласувате в анкета на този уебсайт, докато сте влезли с Вашето име; и
 • когато споделяте вашите данни с нашите служители или когато общувате с нас чрез нашите комуникационни канали, като чатове.

Също така може да използваме „бисквитки“ или подобни технологии, за да събираме информация за използването на уебсайта. За допълнителна информация, моля, вижте секцията „Бисквитки“ по-долу. Освен това можем да събираме IP адреси и чрез пакет за уеб анализ.

ActivTrades ще Ви помоли да предоставите лични данни и само такава информация, която смятаме, че ще ни помогне да предоставим услугата, която искате да получите (или сте в процес на отваряне на акаунт и получаване на услугате), или ако тя е свързана с правно или регулаторно изискване и само ако това е в интерес на нашите клиенти. Например можем да Ви помолим да ни предоставите местоположението си преди да започнем бизнес взаимоотношения, ако смятаме, че по този начин можем да Ви предоставим персонализиран продукт или услуга, която е в съответствие с местното законодателство или според нас по-добре обслужва потребностите на клиенти от тази страна или да ни предостави вашите националности, когато кандидатствате за сметка, тъй като това е регулаторно изискване.

 

КАКВО ПРАВИМ С ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ?

Ние ще използваме вашата лична информация и можем да споделяме вашата лична информация с други трети страни, действащи от наше име, за една или повече от следните цели:

 • да администрираме услугата или да Ви предоставим продукта, с който сте се регистрирали, например да Ви изпратим отчети за профила, да управляваме страницата на личния ви профил или да обработваме транзакции;
 • да обработваме плащания чрез нашите портали за плащане на партньори, където вече имате профил;
 • да се регистрирате за получаване на пазарни данни от борси (например NYSE)
 • да отговорим на всяко запитване или жалба, която може да ни изпратите свързано с нашите продукти и/или услуги, например когато се свържете с нашата поддръжка на клиенти;
 • За предотвратяване или откриване на измами или злоупотреби от нашия уебсайт, например, когато поискате информация за потвърждение, за да зададете нова парола за профила си (където е необходимо)
 • за целите на проучването на пазара, където можем да се свържем с вас, за да поискаме отзивите Ви;
 • за статистически цели, за да разберем по-добре нуждите, поведението и предпочитанията на нашите потребители
 • за целите на регулаторното и законовото изпълнение;
 • за нашите собствени административни цели, включително обучение на нашия персонал, провеждане на вътрешни одити или прехвърляне на активи като част от продажба, покупка или инвестиция в бизнеса. и
 • да Ви предоставим обща информация за нашите продукти и услуги, напр. от нашия бюлетин; или да ви предоставим персонализирани оферти или информация за събития или уебинари, организирани от нас в съответствие с вашите предпочитания за контакт;

Ако желаете да оттеглите вашето съгласие за използването на вашата лична информация за маркетингови цели, моля, влезте в зоната за управление на лични данни („Персонална зона“) на нашия уебсайт и изберете „Предпочитания за контакт“. Като алтернатива, или ако нямате достъп до личната зона, моля, свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти или ни изпратете ни имейл на адрес: dataprotectionofficer@activtrades.com. Може да се наложи да представите доказателство за самоличността си и достатъчно доказателства за информацията, която искате да променим.

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

За да обработваме законно Вашата лична информация, трябва да разчитаме на едно или повече валидни правни основания. Основното правно основание за обработката на вашата лична информация е договорно. Ще се позовем на това правно основание, например когато се регистрирате за пробен продукт (демо), се регистрирате за някой от нашите продукти и услуги или ни предоставите Вашите данни за контакт, за да Ви предоставим повече информация за нашите продукти и услуги. Други правни основания, на които можем да разчитаме, са:

 • нашите законни интереси като бизнес (освен в случаите, когато вашите интереси или основни права надвишават тези). Например в рамките на законните ни интереси е да използваме вашата лична информация за предотвратяване или откриване на измами или злоупотреби на нашия уебсайт и други цели за удостоверяване; или
 • спазването на законови или регулаторни задължения, на които ActivTrades е обект (например, за да потвърдим самоличността ви и всяка обработка, необходима за откриване на акаунт при нас); или
 • въз основа на вашето съгласие да обработвате информацията си (например, когато ви изпращаме информация за маркетингови цели, за да ви изпратим свързаните с нея стоки и услуги, които предоставяме).

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Съществуват обстоятелства, при които бихме могли да искаме да разкрием или да сме принудени да разкриваме вашата лична информация на трети страни. Например, може да предадем вашите данни на:

 • нашите дъщерни дружества, клонове или асоциирани офиси в рамките на групата ActivTrades;
 • държавните институции, органите и съдилищата (когато са законово задължени да го направят); и
 • доставчици на услуги, които обработват данните от името на ActivTrades по договорни задължения за конфиденциалност;
 • финансови институции и доставчици на плащания, за да улеснят транзакциите (за депозити и тегления);
 • кредитни отчетни или референтни агенции;

Това разкриване на лична информация ще се извършва само в съответствие със закона и за целите, изброени по-горе.

ActivTrades няма да продаде или по друг начин да предостави достъп до вашите лични данни на трети лица за търговски интереси или реклама, освен за целите на изпълнение на нашите правни или договорни задължения или когато имаме вашето разрешение.

 

АВТОМАТИЧНО РЕШЕНИЕ

Като част от решението ни за откриване на сметка за търговия, ние ще приложим автоматизирано вземане на решения за изчисляване на оценка за целесъобразност въз основа на вашите отговори за финансовото ви състояние, опит и знания. Ако смятате, че решението ни е неправилно или информацията, която питаме, е непълна, моля, обадете се на нашия екип за обслужване на клиенти, за да обсъдите индивидуалната ви ситуация. Няма да използваме автоматизирано вземане на решения за нашите маркетингови дейности или други цели, свързани с предоставената от Вас информация.

 

ПРОЦЕС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

В някои случаи ние можем да обработваме вашите данни, независимо от това дали сте наш клиент, например когато кандидатствате за свободни позиции в ActivTrades за работа или сте свързан директно или чрез трета страна с нас като собственик или член на управленски/надзорен орган на наш клиент. В тези случаи вашите лични данни се обработват в съответствие с принципите, изложени в тази политика.

Събираме и обработваме някои или всички от следните типове информация:

 • Информация, която предоставяте, когато кандидатствате за работа. Това включва информация, предоставена чрез онлайн чат, по електронна поща, лично при интервюта и / или по друг начин.
 • По-специално, ние обработваме лични данни, като име, имейл адрес, дата на раждане, квалификация, опит, информация свързана с историята на вашата заетост, умения, опит, и др.
 • Ако се свържете с нас, ние може да водим запис на тази кореспонденция.
 • Документ за напредъка ви по време на всеки процес на наемане, който можем да извършим.
 • Данни за местоположение, уеб дневници и други комуникационни данни, като например сайта, който ви е препатил до нас и други.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ActivTrades ще предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че всички лични данни, които предоставяте чрез уебсайта, ще бъдат защитени. Въпреки че се стремим да защитаваме личните ви данни, поради естеството на интернет, не можем да гарантираме сигурността на всички данни, които предавате на уебсайта. Освен това всяко вътрешно предаване на данни, като например електронна поща, се извършва на свой собствен риск.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ВАС

Когато предоставяте на ActivTrades лична информация, отнасяща се до други лица чрез уебсайта, например вашите агенти или съвместни титуляри на сметки с цел откриване и администриране на вашия акаунт, вие потвърждавате, че имате съгласието си им или сте иначе управомощени да ни предоставите тази информация към нас да я използваме по начините, описани в тази Декларация за поверителност.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да прехвърлим личните ви данни на трета страна в страни извън Обединеното кралство за по-нататъшна обработка в съответствие с целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. При тези обстоятелства, съгласно изискванията на приложимото право, ние гарантираме, че вашите права за поверителност са адекватно защитени с подходящи технически, организационни, договорни или други законни средства.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вашата лична информация ще бъде запазена, докато е необходимо да се изпълнят целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни (освен ако законът не изисква по-продължително задържане). Въпреки това, ние няма да запазим нито една от вашите лични данни след този период и запазването на вашата лична информация ще бъде предмет на периодичен преглед. Например възнамеряваме да изтрием вашите данни за контакт след две години след първоначалната ви молба, ако нямаме никакъв контакт с вас, освен ако междувременно не сте сключили договор с нас. Ако сте сключили бизнес отношения с нас, вашите лични данни ще се съхраняват най-малко седем години след като вашата връзка с нас приключи. Записването на обаждания, архивираните и архивираните данни, макар и да не се обработват вече и да се съхраняват по сигурен начин, може да се запазят по-дълго от това по технически причини. Можем да запазим анонимна форма на вашата лична информация, която вече няма да ви се отнася за Вас, за статистически цели без ограничение във времето, доколкото имаме законни и законни интереси в това отношение.

 

ВАШИТЕ ПРАВНИ ПРАВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Законът за защита на личните данни предоставя на физическите лица определени права, включително правото на достъп, коригиране, оттегляне на съгласието, изтриване, ограничаване, транспортиране и възразяване срещу обработването на личната им информация. Лицата имат също така правото да подадат жалба до съответния орган за защита на информацията, ако считат, че личната им информация не се обработва в съответствие със закона. Допълнителна информация за вашите права е посочена по-долу:

 • Право на получаване на копие от вашата лична информация. Можете да проверите някои от личните данни, които държим в личната зона. Освен това имате право да поискате от нас информация на какво основание съхраняваме Вашата информация, както и да получите пълно копие на личната информация, която съхраняваме за вас. Ако искате да получите копие от тази информация, моля пишете ни на dataprotectionofficer@activtrades.com. Може да бъдете задължени да подадете доказателство за самоличността си.
 • Право на коригиране. Можете да поискате да поправяме неточни и / или да попълним всяка непълна лична информация. Ако забележите неточности в личната ви информация, моля, уведомете ActivTrades възможно най-скоро. След това ще коригираме нашите записи и ще уведомим всички трети страни, на които може да бъде предадена такава лична информация, както е описано по-горе. Ако не можете да промените данните си чрез секцията за управление на лични данни на нашия уебсайт („Лична зона“), моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти или пишете ни на адрес dataprotectionofficer@activtrades.com.
 • Право на отказ от съгласие. Когато ни предоставите предварително съгласие за обработката на личните Ви данни, можете, както е позволено от закона, да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Такова оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработката на базата на Вашето предишно съгласие и няма да засегне обработката на Вашата лична информация на каквито и да е други основания за обработка (например обработка на информацията Ви за предоставяне на нашите продукти и услуги). Моля, имайте предвид, че ако оттеглите вашето съгласие, може определени услуги да бъдат прекратени, за които обработването на личните Ви данни е от съществено значение.
 • Право на възражение срещу обработката. Както е разрешено от закона, можете да поискате да спрем обработването на личната ви информация.
 • Право за изтриване. Можете да поискате да изтрием личната ви информация и ние ще се съобразим, освен ако няма законна причина да не го направите. Ако прекратите договор с нас, ние все още може да запазим вашата лична информация, ако това е необходимо, за да спазим нашите законови задължения, да отговорим на регулаторните изисквания, да разрешим спорове и да предотвратим измами и злоупотреби.
 • Вашето право да подадете жалба до надзорния орган. Препоръчваме Ви да се свържете с нас относно всякакви въпроси или да ако имате оплакване във връзка с това как обработваме Вашата лична информация. Имате обаче право да се свържете директно със съответния надзорен орган. За да се свържете с бюрото на комисаря по информацията в Обединеното кралство, моля, посетете уебсайта на ICO (https://ico.org.uk/concerns/) за инструкции..

 

СВЪРЗАНИ УЕБ САЙТОВЕ

Моля, имайте предвид, че всички уебсайтове, които може да са свързани с нашите уеб сайтове, са предмет на собствена политика за поверителност.

 

БИСКВИТКИ

ози уебсайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малка част от информацията, която се съхранява на компютъра ви, за да може нашият сървър да събира определена информация от вашия уеб браузър. Бисквитките сами по себе си не идентифицират индивида, а само използвания компютър. Бисквитките и други подобни технологии улесняват влизането и използването на уебсайта при бъдещи посещения. Нашите „бисквитки“ се използват за проследяване на вашата онлайн сесия, те се поддържат през няколко сесии на сайта. Нашите „бисквитки“ не събират персонална идентифицираща информация или поверителна информация, като например пароли или номера на правила. Повечето браузъри първоначално са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да промените това, ако предпочитате. Ако обаче деактивирате сесийните бисквитки, някои части от уебсайта ни няма да функционират по предназначение. За повече информация относно използването на „бисквитки“, моля, направете справка с известието за поверителност на бикствитките на нашия уебсайт.

Клиентски договор

Този документ урежда условията за търговия при нас както и задълженията, които имаме един към друг

Сваляне

Предупреждение за рисковете

Този документ ви предоставя важна информация относно рисковете, съпътстващи търговията с Форекс и CFD

Сваляне

Политика по изпълнение на поръчките

Този документ съдържа резюме на политиката за изпълнение на поръчките на ActivTrades, която се прилага към ActivTrades при изпълнение на поръчки за всички видове финансови инструменти за частни и професионални клиенти, като се урежда от Директивата за Вторичните пазари на финансови инструменти (Second Markets in Financial Instruments Directive). Документа е в сила от 3 януари 2018 г.

Сваляне

Политика при конфликт на интереси

Този документ описва политиката ни за честно третиране на клиентските интереси

Сваляне

Процедура по обработка на оплаквания

Този документ описва как се процедира в малко вероятните случаи на оплакване

Сваляне

Заявка за прехвърляне на средства

Чрез попълването на този формуляр можете да наредите Ваши средства от друг брокер към ActivTrades

Сваляне

Adobe Reader

За да прегледате документите трябва да имате инсталирам Adobe Reader на вашият компютър или устройство.

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Суровини

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Суровини

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Форекс

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Форекс

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Индекси и финансови

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Индекси и финансови

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Акции

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Акции

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Криптовалути

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Криптовалути

Сваляне

Обобщение за качеството на изпълнението на поръчки

ActivTrades RTS 27 докладите се публикуват на всеки три месеца и включват подробности за цената, разходите, скоростта и вероятността за изпълнение на отделните финансови инструменти.

 

2019 – Част 2 за годината

Тези доклади за РТС 27 се отнасят за периода от 1 април 2019 г. до 30 юни 2019 г. и оповестяват:

Вид на изпълнението

Свали

Вид на финансов документ

Свали

Информация за цената

Свали

Информация за средната цена

Свали

 

 

2019 – Част 1 за годината

Тези доклади за РТС 27 се отнасят за периода от 1 януари 2019 г. до 31 март 2019 г. и оповестяват:

Вид на изпълнението

Свали

Вид на финансов документ

Свали

Информация за цената

Свали

Информация за средната цена

Свали

 

2018 – Част 4

Тези доклади за РТС 27 се отнасят за периода от 1 октомври 2018 г. до 31 декември 2018 г. и оповестяват:

Вид на изпълнението

Свали

Вид на финансов документ

Свали

Информация за цената

Свали

Информация за средната цена

Свали

 

2018 – Част 3

Тези доклади на РТС 27 се отнасят за периода от 1 юли 2018 г. до 30 септември 2018 г. и оповестяват:

Вид на изпълнението

Свали

Вид на финансов документ

Свали

Информация за цената

Свали

Информация за средната цена

Свали

 

2018 – Част 2

Тези доклади за РТС 27 се отнасят за периода от 1 април 2018 г. до 30 юни 2018 г. и разкриват:

Вид на изпълнението

Свали

Вид на финансов документ

Свали

Информация за цената

Свали

Информация за средната цена

Свали

 

2018 – Част 1

Тези доклади по RTS 27 се отнасят за периода от 1 януари 2018 г. до 31 март 2018 г. и оповестяват:

Вид на изпълнението

Свали

Вид на финансов документ

Свали

Информация за цената

Свали

Информация за средната цена

Свали

 

ActivTrades CORP (Насау)

ActivTrades използва cookies, за да осигури най-доброто функциониране на нашия уебсайт. В случай, че продължите да използвате този уебсайт, ние приемаме, че се съгласявате да използвате всички cookies на сайта на ActivTrades. Въпреки това, в случай, че промените мнението си, можете да промените Вашите cookies настройки по всяко време.

Cookies от ActivTrades

Cookies се използват, за да се постигне по-ефективно функциониране на уебсайтовете; ние използваме cookies, за да улесним работата с нашия уебсайт по време на посещението Ви (например, уебсайта да функционира на избраният от Вас език), да поддържаме сесията Ви активна след вход в зоните ни за клиенти и да имаме възможност да осигурим актуално съдържание на уебсайта.

В таблицата по-долу ще намерите обяснения за cookies, които използваме, и как те поддържат функционалността на уебсайта. Тези cookies са известни още като First-Party cookies, тъй като са настроени в домейна на нашия уебсайт.

COOKIE НАИМЕНОВАНИЕ(Я) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ASP.NET_SESSIONID
SETTINGS
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЗИ COOKIES, ЗА ДА СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА Е ПЕРСОНАЛИЗИРАНО СПОРЕД ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ, НАПРИМЕР РАЗГЛЕЖДАНЕ НА САЙТА НА ИЗБРАН ОТ ВАС ЕЗИК.
.ASPXAUTH ТОВА COOKIE СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ НАШАТА СОФТУЕРНА СРЕДА, ЗА ДА ПОДДЪРЖА АКТИВНА ВАШАТА СЕСИЯ, ЗА ЧАСТИ ОТ УЕБСАЙТА, КОИТО ИЗИСКВАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП.
OA_DEF НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА COOKIE, ЗА ДА ПОТВЪРДИМ ПРЕДПОЧИТАНИЯТ ОТ ВАС ЕЗИК И ДА УСТАНОВИМ ДАЛИ ПОСЕЩЕНИЕТО ВИ ИДВА ОТ САЙТ НА НАШ ПАРТНЬОР.
__REQUESTVERIFICATIONTOKEN_LW__ ТОВА COOKIE НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДОТВРАТИМ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОДПРАВЕНИ ФОРМУЛЯРИ, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ ANTI-FORGERY TOKEN, КОЙТО СЕ СЪДЪРЖА В ДАННИТЕ ЗА COOKIE.
SECURECLIENTAREA НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА COOKIE, ЗА ДА ИДЕНТИФИЦИРАМЕ КОГА СТЕ ВЛЕЗЛИ В НАШАТА КЛИЕНТСКА ЗОНА И ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ, ВЛЕЗЛИ В КЛИЕНТСКАТА ЗОНА.
_BCVM_VID
_BCVM_VRID
BC_PV_END
ТЕЗИ COOKIES СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОНЛАЙН ЧАТ, ДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТАТА СТРАНА BOLDCHAT.
__UTMA
__UTMB
__UTMC
__UTMZ
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЗИ COOKIES, ЗА ДА ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЛЕДИМ И ИЗМЕРВАМЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАШИЯ УЕБСАЙТ И ОПИТА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ СОФТУЕР ЗА АНАЛИЗ, ОСИГУРЕН ОТ ТРЕТАТА СТРАНА GOOGLE ANALYTISCS.

 

Cookies от трети страни

Ние ползваме услуги, доставени от трети страни, за осигуряване на редица услуги на нашия уебсайт (като например вградено видео съдържание) и за поддръжка на нашите рекламни кампании.

Ние използваме Google Doubleclick за осигуряване на реклама в търсещи машини и уебсайтове на трети страни и нямаме директен контрол върху cookies, които използва доставчика на тези услуги. Можете да прочетете повече за рекламните cookies на Google тук.

Ние използваме също така Google’s Analytics – софтуер за следене на представянето на нашия уебсайт и за измерване на нивата на трафик и впечатления на посетителите, с цел осигуряване на най-добрите услуги на посетителите. Можете да прочетете за cookies на Google Analytics тук.

За да осигурим видео съдържание на посетителите на нашия уебсайт, ние използваме както Adobe Connect, така и YouTube. И двете услуги използват cookies, върху които нямаме директен контрол. Можете да прочетете за cookies на YouTube тук и за cookies на Adobe тук.

Нашият онлайн чат и услуги за обаждания се осигуряват от BoldChat и Skype, като и двете страни ползват cookies, върху които нямаме директен контрол. Повече информация за cookies на BoldChat можете да откриете тук. Можете да прочетете повече за cookies на Skype тук.

В таблицата по-долу са описани cookies, използвани от доставчиците на услуги към нас, валидни към момента на публикуване на това уведомление.

ДОСТАВЧИК ДОМЕЙН(И) COOKIE(S) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ADOBE .ADOBECONNECT.COM BREEZESESSION НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ADOBE CONNECT, ЗА ДА ОСИГУРИМ АРХИВИРАНО ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ.
BOLDCHAT .BOLDCHAT.COM BC-VISIT-ID
BC-VISITOR-ID
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ BOLDCHAT, ЗА ДА ОСИГУРИМ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОНЛАЙН ЧАТ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ.
GOOGLE .GOOGLE.COM
APIS.GOOGLE.COM
APISID
HSID
NID
PREF
REMEMBERME
SAPISID
SID
SS
SSID
URLS
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА GOOGLE ЗА АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИЯ УЕБАСАЙТ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКЛАМА КЪМ ТЪРСЕЩИ МАШИНИ И САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
GOOGLE DOUBLECLICK .GOOGLEADS.G.DOUBLECLICK.NET __AR_V4 НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА GOOGLE DOUBLECLICK ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКЛАМА КЪМ ТЪРСЕЩИ МАШИНИ И САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
SKYPE .SKYPE.COM __UTMA
__UTMZ
GPV_P23
MBOX
S_NR
S_SV_122_P1
S_VI
SC
SKYPE_S_VI
VISITORID
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА SKYPE С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ ДАЛИ НЯКОЙ ПОСЕТИТЕЛ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ ИМА НАЛИЧЕН SKYPE, ЗА ДА ОСИГУРИМ ДОСТЪП НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ДО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ SKYPE КОМУНИКАЦИИ.
YOUTUBE .YOUTUBE.COM
WWW.YOUTUBE.COM
__AR_V4
__UTMA
__UTMZ
DEMOGRAPHICS
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SID
VISITOR_INFO1_LIVE
НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ YOUTUBE, ЗА ДА ВГРАДИМ ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ, КОЕТО ДА Е ДОСТЪПНО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСЕТИТЕЛИ.

Политика за поверителност

НАШИЯ ПОДХОД

Тази политика за поверителност  определя как личната информация, която предоставяте на ActivTrades Corp  (регистрирана в Commonwealth на Бахамите с регистрационен номер 199667 B) (заедно наричани „ActivTrades„), се използва във връзка с уебсайта на ActivTrades. Тази политика описва също така как използваме „бисквитките“ на нашия уебсайт.

ActivTrades си запазва правото да променя тази Декларация за поверителност, както и да публокува ревизираните условия ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Тази Политика за поверителност е включена в Общите условия на нашия уеб сайт и се прилага, когато действаме като администратор на данни по отношение на личните данни на посетителите на нашия уеб сайт и на потребителите на услуги; с други думи, когато определяме целите и средствата за обработка на тези лични данни.

За регистрираните клиенти на ActivTrades, които искат да разберат как личната информация се събира по друг начин, отделно от уебсайта ActivTrades, моля вижте допълнителните Общи условия на ActivTrades, посредством които, предоставяме услугите си на Вас.

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нашия офицер за поверителност чрез dataprotectionofficer@activtrades.com.

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И КАК Я СЪХРАНЯВАМЕ?

Събираме вашата лична информация по редица начини, свързани с използването на нашата онлайн услуга за търговия, предоставяна чрез нашия уебсайт, която информация ще съхраняваме и обработваме. Информацията, която събираме за Вас, включва вашето име, дата на раждане, адрес, електронен адрес, телефонен номер, информация за професията и заетостта, финансови данни, търговско представяне и история на търговията и други данни за контакт чрез нашия уеб сайт или приложения телефонни приложения), ние ще съхраняваме и събираме тази лична информация. Тази информация се събира по следните начини:

 • когато изпратите данните си за връзка в уеб сайта, свързани с искане за информация
 • когато се регистрирате за пробен период (демо) или сметка за търговия на нашия уеб сайт и използвате този профил за достъп до нашите различни платформи за търговия;
 • когато получаваме лични данни за вас от квалифицирани трети страни в процеса на отваряне на акаунт за нашите услуги, например данни за кредитни проверки, проверка на документи и проверки на кредитната ви история.
 • можем също така да достъпим публично свободната част на акаунтите Ви в социалните мрежи, за да разберем по-добре Вашите интереси.
 • когато предоставите Вашите данни на хартиен носител на тези формуляри или в писма, свързани с нашите услуги
 • когато кандидатствате или купувате някой от другите ни продукти или услуги
 • когато попълвате анкета или гласувате в анкета на този уебсайт, докато сте влезли с Вашето име; и
 • когато споделяте вашите данни с нашите служители или когато общувате с нас чрез нашите комуникационни канали, като чатове.

Също така може да използваме „бисквитки“ или подобни технологии, за да събираме информация за използването на уебсайта. За допълнителна информация, моля, вижте секцията „Бисквитки“ по-долу. Освен това можем да събираме IP адреси и чрез пакет за уеб анализ.

ActivTrades ще Ви помоли да предоставите лични данни и само такава информация, която смятаме, че ще ни помогне да предоставим услугата, която искате да получите (или сте в процес на отваряне на акаунт и получаване на услугате), или ако тя е свързана с правно или регулаторно изискване и само ако това е в интерес на нашите клиенти. Например можем да Ви помолим да ни предоставите местоположението си преди да започнем бизнес взаимоотношения, ако смятаме, че по този начин можем да Ви предоставим персонализиран продукт или услуга, която е в съответствие с местното законодателство или според нас по-добре обслужва потребностите на клиенти от тази страна или да ни предостави вашите националности, когато кандидатствате за сметка, тъй като това е регулаторно изискване.

 

КАКВО ПРАВИМ С ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ?

Ние ще използваме вашата лична информация и можем да споделяме вашата лична информация с други трети страни, действащи от наше име, за една или повече от следните цели:

 • да администрираме услугата или да Ви предоставим продукта, с който сте се регистрирали, например да Ви изпратим отчети за профила, да управляваме страницата на личния ви профил или да обработваме транзакции;
 • да обработваме плащания чрез нашите портали за плащане на партньори, където вече имате профил;
 • да се регистрирате за получаване на пазарни данни от борси (например NYSE)
 • да отговорим на всяко запитване или жалба, която може да ни изпратите свързано с нашите продукти и/или услуги, например когато се свържете с нашата поддръжка на клиенти;
 • За предотвратяване или откриване на измами или злоупотреби от нашия уебсайт, например, когато поискате информация за потвърждение, за да зададете нова парола за профила си (където е необходимо)
 • за целите на проучването на пазара, където можем да се свържем с вас, за да поискаме отзивите Ви;
 • за статистически цели, за да разберем по-добре нуждите, поведението и предпочитанията на нашите потребители
 • за целите на регулаторното и законовото изпълнение;
 • за нашите собствени административни цели, включително обучение на нашия персонал, провеждане на вътрешни одити или прехвърляне на активи като част от продажба, покупка или инвестиция в бизнеса. и
 • да Ви предоставим обща информация за нашите продукти и услуги, напр. от нашия бюлетин; или да ви предоставим персонализирани оферти или информация за събития или уебинари, организирани от нас в съответствие с вашите предпочитания за контакт;

Ако желаете да оттеглите вашето съгласие за използването на вашата лична информация за маркетингови цели, моля, влезте в зоната за управление на лични данни („Персонална зона“) на нашия уебсайт и изберете „Предпочитания за контакт“. Като алтернатива, или ако нямате достъп до личната зона, моля, свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти или ни изпратете ни имейл на адрес: dataprotectionofficer@activtrades.com. Може да се наложи да представите доказателство за самоличността си и достатъчно доказателства за информацията, която искате да променим.

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

За да обработваме законно Вашата лична информация, трябва да разчитаме на едно или повече валидни правни основания. Основното правно основание за обработката на вашата лична информация е договорно. Ще се позовем на това правно основание, например когато се регистрирате за пробен продукт (демо), се регистрирате за някой от нашите продукти и услуги или ни предоставите Вашите данни за контакт, за да Ви предоставим повече информация за нашите продукти и услуги. Други правни основания, на които можем да разчитаме, са:

 • нашите законни интереси като бизнес (освен в случаите, когато вашите интереси или основни права надвишават тези). Например в рамките на законните ни интереси е да използваме вашата лична информация за предотвратяване или откриване на измами или злоупотреби на нашия уебсайт и други цели за удостоверяване; или
 • спазването на законови или регулаторни задължения, на които ActivTrades е обект (например, за да потвърдим самоличността ви и всяка обработка, необходима за откриване на акаунт при нас); или
 • въз основа на вашето съгласие да обработвате информацията си (например, когато ви изпращаме информация за маркетингови цели, за да ви изпратим свързаните с нея стоки и услуги, които предоставяме).

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Съществуват обстоятелства, при които бихме могли да искаме да разкрием или да сме принудени да разкриваме вашата лична информация на трети страни. Например, може да предадем вашите данни на:

 • нашите дъщерни дружества, клонове или асоциирани офиси в рамките на групата ActivTrades;
 • държавните институции, органите и съдилищата (когато са законово задължени да го направят); и
 • доставчици на услуги, които обработват данните от името на ActivTrades по договорни задължения за конфиденциалност;
 • финансови институции и доставчици на плащания, за да улеснят транзакциите (за депозити и тегления);
 • кредитни отчетни или референтни агенции;

Това разкриване на лична информация ще се извършва само в съответствие със закона и за целите, изброени по-горе.

ActivTrades няма да продаде или по друг начин да предостави достъп до вашите лични данни на трети лица за търговски интереси или реклама, освен за целите на изпълнение на нашите правни или договорни задължения или когато имаме вашето разрешение.

 

АВТОМАТИЧНО РЕШЕНИЕ

Като част от решението ни за откриване на сметка за търговия, ние ще приложим автоматизирано вземане на решения за изчисляване на оценка за целесъобразност въз основа на вашите отговори за финансовото ви състояние, опит и знания. Ако смятате, че решението ни е неправилно или информацията, която питаме, е непълна, моля, обадете се на нашия екип за обслужване на клиенти, за да обсъдите индивидуалната ви ситуация. Няма да използваме автоматизирано вземане на решения за нашите маркетингови дейности или други цели, свързани с предоставената от Вас информация.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ActivTrades ще предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че всички лични данни, които предоставяте чрез уебсайта, ще бъдат защитени. Въпреки че се стремим да защитаваме личните ви данни, поради естеството на интернет, не можем да гарантираме сигурността на всички данни, които предавате на уебсайта. Освен това всяко вътрешно предаване на данни, като например електронна поща, се извършва на свой собствен риск.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ВАС

Когато предоставяте на ActivTrades лична информация, отнасяща се до други лица чрез уебсайта, например вашите агенти или съвместни титуляри на сметки с цел откриване и администриране на вашия акаунт, вие потвърждавате, че имате съгласието си им или сте иначе управомощени да ни предоставите тази информация към нас да я използваме по начините, описани в тази Декларация за поверителност.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да прехвърлим личните ви данни на трета страна в страни извън Обединеното кралство за по-нататъшна обработка в съответствие с целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. При тези обстоятелства, съгласно изискванията на приложимото право, ние гарантираме, че вашите права за поверителност са адекватно защитени с подходящи технически, организационни, договорни или други законни средства.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вашата лична информация ще бъде запазена, докато е необходимо да се изпълнят целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни (освен ако законът не изисква по-продължително задържане). Въпреки това, ние няма да запазим нито една от вашите лични данни след този период и запазването на вашата лична информация ще бъде предмет на периодичен преглед. Например възнамеряваме да изтрием вашите данни за контакт след две години след първоначалната ви молба, ако нямаме никакъв контакт с вас, освен ако междувременно не сте сключили договор с нас. Ако сте сключили бизнес отношения с нас, вашите лични данни ще се съхраняват най-малко седем години след като вашата връзка с нас приключи. Записването на обаждания, архивираните и архивираните данни, макар и да не се обработват вече и да се съхраняват по сигурен начин, може да се запазят по-дълго от това по технически причини. Можем да запазим анонимна форма на вашата лична информация, която вече няма да ви се отнася за Вас, за статистически цели без ограничение във времето, доколкото имаме законни и законни интереси в това отношение.

 

ВАШИТЕ ПРАВНИ ПРАВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Законът за защита на личните данни предоставя на физическите лица определени права, включително правото на достъп, коригиране, оттегляне на съгласието, изтриване, ограничаване, транспортиране и възразяване срещу обработването на личната им информация. Лицата имат също така правото да подадат жалба до съответния орган за защита на информацията, ако считат, че личната им информация не се обработва в съответствие със закона. Допълнителна информация за вашите права е посочена по-долу:

 • Право на получаване на копие от вашата лична информация. Можете да проверите някои от личните данни, които държим в личната зона. Освен това имате право да поискате от нас информация на какво основание съхраняваме Вашата информация, както и да получите пълно копие на личната информация, която съхраняваме за вас. Ако искате да получите копие от тази информация, моля пишете ни на dataprotectionofficer@activtrades.com. Може да бъдете задължени да подадете доказателство за самоличността си.
 • Право на коригиране. Можете да поискате да поправяме неточни и / или да попълним всяка непълна лична информация. Ако забележите неточности в личната ви информация, моля, уведомете ActivTrades възможно най-скоро. След това ще коригираме нашите записи и ще уведомим всички трети страни, на които може да бъде предадена такава лична информация, както е описано по-горе. Ако не можете да промените данните си чрез секцията за управление на лични данни на нашия уебсайт („Лична зона“), моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти или пишете ни на адрес dataprotectionofficer@activtrades.com.
 • Право на отказ от съгласие. Когато ни предоставите предварително съгласие за обработката на личните Ви данни, можете, както е позволено от закона, да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Такова оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработката на базата на Вашето предишно съгласие и няма да засегне обработката на Вашата лична информация на каквито и да е други основания за обработка (например обработка на информацията Ви за предоставяне на нашите продукти и услуги). Моля, имайте предвид, че ако оттеглите вашето съгласие, може определени услуги да бъдат прекратени, за които обработването на личните Ви данни е от съществено значение.
 • Право на възражение срещу обработката. Както е разрешено от закона, можете да поискате да спрем обработването на личната ви информация.
 • Право за изтриване. Можете да поискате да изтрием личната ви информация и ние ще се съобразим, освен ако няма законна причина да не го направите. Ако прекратите договор с нас, ние все още може да запазим вашата лична информация, ако това е необходимо, за да спазим нашите законови задължения, да отговорим на регулаторните изисквания, да разрешим спорове и да предотвратим измами и злоупотреби.
 • Вашето право да подадете жалба до надзорния орган. Препоръчваме Ви да се свържете с нас относно всякакви въпроси или да ако имате оплакване във връзка с това как обработваме Вашата лична информация. Имате обаче право да се свържете директно със съответния надзорен орган. За да се свържете с бюрото на комисаря по информацията в Обединеното кралство, моля, посетете уебсайта на ICO (https://ico.org.uk/concerns/) за инструкции..

 

СВЪРЗАНИ УЕБ САЙТОВЕ

Моля, имайте предвид, че всички уебсайтове, които може да са свързани с нашите уеб сайтове, са предмет на собствена политика за поверителност.

 

БИСКВИТКИ

ози уебсайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малка част от информацията, която се съхранява на компютъра ви, за да може нашият сървър да събира определена информация от вашия уеб браузър. Бисквитките сами по себе си не идентифицират индивида, а само използвания компютър. Бисквитките и други подобни технологии улесняват влизането и използването на уебсайта при бъдещи посещения. Нашите „бисквитки“ се използват за проследяване на вашата онлайн сесия, те се поддържат през няколко сесии на сайта. Нашите „бисквитки“ не събират персонална идентифицираща информация или поверителна информация, като например пароли или номера на правила. Повечето браузъри първоначално са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да промените това, ако предпочитате. Ако обаче деактивирате сесийните бисквитки, някои части от уебсайта ни няма да функционират по предназначение. За повече информация относно използването на „бисквитки“, моля, направете справка с известието за поверителност на бикствитките на нашия уебсайт.

Клиентски договор

Този документ урежда условията за търговия при нас както и задълженията, които имаме един към друг

Сваляне

Предупреждение за рисковете

Този документ ви предоставя важна информация относно рисковете, съпътстващи търговията с Форекс и CFD

Сваляне

Политика по изпълнение на поръчките

Този документ съдържа резюме на политиката за изпълнение на поръчките на ActivTrades, която се прилага към ActivTrades при изпълнение на поръчки за всички видове финансови инструменти за частни и професионални клиенти, като се урежда от Директивата за Вторичните пазари на финансови инструменти (Second Markets in Financial Instruments Directive). Документа е в сила от 3 януари 2018 г.

Сваляне

Политика при конфликт на интереси

Този документ описва политиката ни за честно третиране на клиентските интереси

Сваляне

Процедура по обработка на оплаквания

Този документ описва как се процедира в малко вероятните случаи на оплакване

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Суровини

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Суровини

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Форекс

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Форекс

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Индекси и финансови

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Индекси и финансови

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Акции

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Акции

Сваляне

Ключови Информационни Документи – CFDs на Криптовалути

Този документ дефинира значението, целите и рисковете при търгуването на CFD върху Криптовалути

Сваляне