Да защитаваме нашите клиенти е нашата главна цел. Поради тази причина, ActivTrades предоставя на клиентите си ключови застраховки, които правят търговията Ви с нас още по-сигурна.

Защита на Баланса

Ние защитаваме всичките ни клиенти от случаи на отрицателен баланс по сметката.

Сегрегирани клиентски сметки

Вашият капитал е защитен благодарение на сегрегирането на клиентски сметки.

Допълнителна Сигурност

Нашата допълнителна застраховка защитава клиентския капитал до в размер на £1,000,000.

Интересите на нашите клиенти са наш основен приоритет – ето защо с ActivTrades Вашият баланс не може да падне в отрицателна стойност.

Нивото на автоматично закриване на позиции по сметката Ви е създадено, за да Ви даде сигурност, че в резултат от търговски действия евентуалните Ви загуби никога няма да надвишат размера на депозита Ви. Като допълнителна гаранция ние предлагаме Политика за защита на баланса и ще кредитираме сметката Ви до нулев баланс в случай, че Вашата сметка излезе на негативен баланс в резултат на търговските Ви решения.

Политиката за защита на баланса се прилага също и за множество сметки, затова, ако имате негативен баланс в една Ваша сметка и положителен баланс в друга, тогава положителният баланс ще бъде използван за покриване на негативния баланс. Тази практика се прилага също така за съвместни сметки, които притежавате с други хора, като в този случай всеки съвместен притежател на сметка ще бъде отговорен по равно за наличен дебит или кредит по сметката.

Защитата на клиентския баланс е валидна за всички индивидуални сметки за търговия.

ActivTrades PLC (Лондон)

Като регулирана фирма, ActivTrades трябва да спазва всички заложени от FCA правила за извършване на дейност. Във връзка с Клиентските средства, принцип 10 постановява, че „фирмата трябва да осигури адекватна защита за средствата на клиентите, когато тя отговаря за тях”. В случай на фалит на фирмата, средствата на клиентите са защитени, тъй като се съхраняват в сегрегирани сметки, които са отделени от средствата в корпоративните сметки на ActivTrades.

Правилата за работа с клиентски средства (CASS) от Наръчника на FCA описват правилата за съхранение на клиентските средства. Те включват организационни изисквания, методология на сегрегиране, записи и проверки и сертификати за съхранение на средствата.

В допълнение към защитата на клиентските средства, нашите клиенти са защитени от (FSCS). Това е фонд от последна инстанция за клиенти на фирми, оторизирани да предоставят финансови услуги, до максимален размер от £50,000 на човек. Клиентите на ActivTrades могат да се възползват от допълнителна сигурност на средствата, която надвишава прага, заложен от FSCS и увеличава защитата до £1,000,000 на клиент – чрез нашата допълнителна застраховка.

 

ActivTrades Corp (Насау)

Като регулирана фирма, ActivTrades трябва да спазва всички заложени от Security Industries Act правила за извършване на дейност. Във връзка с Client Assets, PART VII, който казва, че „фирмата трябва да осигури адекватна защита за средствата на клиентите, когато тя отговаря за тях”. Искаме да Ви уведоми, че в случай на фалит на фирмата, средствата на клиентите са защитени, тъй като се съхраняват в сегрегирани сметки, които са отделени от средствата в корпоративните сметки на ActivTrades.

Securites Industry Regulations (SIR), заедно с Securities Industry Act, задава различни условия, които трябва да бъдат спазвани. Сред тези правила са насоките за това как да се работи с клиентските средства. Те включват изискванията, методологията и записите.

 

Клиентски средства с индивидуална защита до £1,000,000

ActivTrades има удоволствието да предложи сигурност и спокойствие, като застрахова средствата на своите клиенти над лимита, определен от Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS).

ActivTrades е първият брокер във Великобритания, с право да съхранява клиентски средства, който предлага такава защита.

Гарантирана от QBE Underwriting Limited и други синдикати, част от Lloyd’s of London и се предлага като част от нашите стандартни условия, без допълнителни разходи за Вас. Kлиентите на ActivTrades са защитени до £1,000,000 под формата на застраховката Excess of FSCS. Тъй като сигурността на Вашите средства е нашата основна цел, ние можем да увеличим максималния размер на защита, за да отговорим на Вашите изисквания. (Прилагат се Правила и условия)

Какво е FSCS?

FSCS е фонд от последна инстанция за клиенти на Британски оторизирани фирми за финансови услуги и осигурява защита, ако оторизирана инвестиционна фирма, не е в състояние да плати предявените срещу нея претенции. Например:

  • Когато упълномощената инвестиционна фирма закрие бзинеса си и не може върне инвестициите или парите на клиентите си.
  • FSCS осигурява защита само на крайни клиенти, които имат право да предявяват искове по силата на FCA COMP правилата.
  • Допълнителна информация за Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS) и това, което тя покрива, може да се намери на нейния сайт.

Какво представлява застраховката Excess of FSCS?

В допълнение към защитата, предоставена на крайния инвеститор от FSCS (Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги), ActivTrades предоставя безплатно на клиентите си отделна застрахователна защита от QBE Underwriting Limited и други синдикални обединения, част от Lloyd’s of London, по която поема всички разходи и която осигурява допълнително покритие над гарантираните от FSCS £50 000 на клиент.

Този продукт е съвсем нов на пазара и ActivTrades е лидер във Великобритания в предоставянето на такава допълнителна защита на всички свои клиенти.

За застраховката Excess of FSCS от ActivTrades важат конкретни Правила и условия и ще се прилага само в случай, че са изпълнени определените условия.

На каква стойност е застраховката на ActivTrades?

ActivTrades е закупил агрегатен лимит (обща сума на покритието) на застраховката, надвишаващ изложения на риск капитал (клиентските средства, незащитени от FSCS с праг от £50,000 на клиент), и достигащ до £1,000,000 на клиент. Индивидуални покрития на застраховката над £1,000,000 също могат да бъдат договорени.

Струва ли ми нещо?

АctivTrades закупува тази застраховка във ваша полза и тя не ви струва нищо.

Кой гарантира тази полица?

Полицата е гарантирана от QBE Underwriting Limited и други синдикати, част от Lloyd’s of London.

Лойдс Лондон е световен лидер на застрахователния пазар. Лойдс не е компания. а пазар, чийто членовете се събират заедно като синдикати, за да минимизират рисковете. Към 31 декември Лойдс е съставен от 88 синдиката. Синдикатите, които гарантират полицата Excess of FSCS на ActivTrades, са QBE, XL, Markel, Apollo, Chaucer и Aegis. Бизнес моделът на Лойдс работи чрез записване, където повече от един синдикат споделя един и същи риск. Лойдс, Лондон притежава Рейтинг А (отличен) със „Стабилна перспектива” от рейтинговата компания А.М. Best и А+ (силен) със „Стабилна перспектива“ от Fitch Ratings и Standard & Poor. Повече информация за Лойдс, Лондон може да се намери на адрес www.lloyds.com.

Кой е покрит?

Крайни клиенти на ActivTrades, т.е. тези клиенти, чиито средства се държат в сегрегирани сметки и които отговарят на условията съгласно правилата на FCA COMP.

Какво е покрито?

  • Само отговарящите на условията ценни книжа и парични средства в брой на крайните клиенти на ActivTrades и в полза единствено на клиентите.
  • Инвестиционна доходност или гаранция НЕ се покриват. Ливъридж продуктите носят висок риск. С ActivTrades загубите Ви не могат да надвишат стойността на депозитите Ви. Важно е напълно да разбирате включените рискове и да потърсите независим съвет, ако е необходимо.

Как работи?

В малко вероятния случай, че клиентските активи не са напълно възстановени след фалит на ActivTrades, допълнително покритие може да бъде на разположение, за да се осигури защита над FSCS лимита от £50,000 за крайния клиент . За целта, трябва да са изпълнени следните условия:

  1. FSCS обявява ActivTrades в неплатежоспособност
  2. Експерт по несъстоятелността установява недостиг в сегрегираните клиентски активи
  3. FSCS плащат първите £50,000 по всеки иск

Каква ще бъде ползата за мен?

Клиентите с депозити над £50,000 в ActivTrades могат да се възползват от застрахователна полица, която предоставя защита на техните средства, надхвърляща тази от FSCS. Този продукт е нов на пазара и ActivTrades е лидер във Великобритания в предоставянето на такава допълнителна защита на клиентите си. С ActivTrades вашият депозит е защитен до допълнителен лимит от £1,000,000.

Мога ли да кандидатствам?

Защита на средствата FSCS и допълнителната застраховка от £1,000,000 са достъпни за нашите клиенти, които не търгуват професионално. Нашите професионални клиенти, също ще имат възможност да кандидатстват за застраховка и допълнителна застраховка, стига търговията да не бъде за тях основно препитание или бизнес. Ако се нуждаете от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас.

Кои други брокери предлагат тази защита?

Този продукт е напълно нов за Великобритания и ActivTrades е лидер в предлагането на такава допълнителна защита директно на своите клиенти. Никоя друга брокерска компания извън Великобритания не може да предложи подобна разширена защита за подобен широк спектър от търговска дейност.

 

Виж сертификата