Индекси и финансови - марджини

Марджинът може да бъде извлечен чрез умножаване на ценовото ниво на индекса или стоката с неговата точкова стойност (вижте таблицата ни за спецификации на договора). Тази абсолютна стойност е тази към която се прилага ливъриджът. Тогава общата сума се преобразува във валутата на акаунта (с текущия валутен курс).

Кешови индекси

Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
GER30 0-1000 Лотове 1000-2000 Лотове >2000 Лотове
1:400 1:200 1:100
FRA40 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100
UK100 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100
USA500 0-2500 Лотове 2500-5000 Лотове >5000 Лотове
1:400 1:200 1:100
USAIND 0-250 Лотове 250-500 Лотове >500 Лотове
1:400 1:200 1:100
USATEC 0-1000 Лотове 1000-2000 Лотове >2000 Лотове
1:400 1:200 1:100
EURO50 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100
ESP35 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:200 1:100 1:50
BRA50 0-200 Лотове 200-400 Лотове >400 Лотове
1:200 1:100 1:50
GERMID50 0-5 Лотове 5-100 Лотове >100 Лотове
1:100 1:50 1:25
USARUS 0-2,500 Лотове 2,500-5,000 Лотове >5,000 Лотове
1:400 1:200 1:100
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
BRA50MMMYY 0-200 Лотове 200-400 Лотове >400 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
ITA40MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USATECMMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
GER30MMMYY 0-40 Лотове 40-80 Лотове >80 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
ESP35MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
FRA40MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
GERTECMMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
EURO50MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
JP225MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
NETH25MMMYY 0-5 Лотове 5-50 Лотове >50 Лотове  
1:100 1:50 1:25  
USARUSMMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
SWI20MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USA500MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
UK100MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
USAINDMMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
USAVIXMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
EUBTPMMMYY 0-10 Лотове 10-25 Лотове 25-200 Лотове >200 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
USATBMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
MINDOLMMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове 100-250 Лотове >250 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
USDINDMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUBUNDMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUBBLMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUSTZMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  

Нивото на затваряне на акаунтите е определено на 30%Моля, вижте по-долу изискуемите марджини. Ако маржът, използван в сметките на клиента, надвишава праговете, определени по-долу, ще бъде наложен коефициент към ливърдижда.

Използвам марджин в ЕВРО Коефициент
150k – 300k 0.5
>300k 0.25

Използван марджин USD и CHF Коефициент
180k – 360k 0.5
>360k 0.25

Използван марджин GBP Коефициент
130k – 260k 0.5
>260k 0.25

Пример:

Клиент с профил в EUR и ливъридж 1: 400 има Дълга позиция за 340 лота EURUSD.

Изискването за маржин за тази позиция е 140 000 EUR

 • 50 000 ЕВРО за първите 200 лота с 1:400 ливъридж
 • 50 000 ЕВРО за следващите 100 лота с 1:200 ливъридж
 • 40 000 EUR за последните 40 лота с 1:100 ливъридж

Следващата покупка е от 20 лота EURUSD, като използва 30 000 ЕВРО марджин

 • 10 000 ЕВРО за първите 10 лота – като използваният марджин става 150 000 ЕВРО
 • 20 000 ЕВРО за първите 10 лота – ливъридж 1:50 (коефициент 0.5 приложен към 1:100 ливъридж)

Клиента може да има позиции в различни инструменти, които да достигнат определените нива за марджините.

Клиент с акаунт в EUR и ливъридж 1:400 има дълга поозиция за 90 лота Ger30 (на цена 11000)
и къса позиция за ЗЛАТО за 100 лота (на цена 1380).

Целия използван марджин е 140 000 ЕВРО

 • 27 500 ЕВРО за дълга позиция за първите 40 лота на Ger30 с 1:400 ливъридж
 • 55 000 ЕВРО за дълга позиция за следващите 40 лота на Ger30 с 1:200 ливъридж
 • 27 500 ЕВРО за дълга позиция за последните 10 лота на Ger30 с 1:100 ливъридж
 • 34 500 USD къса позиция на ЗЛАТО за 100 лота с 1:400 ливъридж (30 000 ЕВРО за EURUSD = 1.1500)

Следващата сделка е Покупка на 80 лота EURUSD, която ще консумира 30 000 ЕВРО марджин

 • 10 000 ЕВРО за първите 40 лота с ливъридж 1:400 – с която използвания марджин достига 150 000 ЕВРО
 • 20 000 ЕВРО за следващите 40 лота – ливъридж 1:200 (коефициент 0.5 поставен за 1:400 ливъридж)

Ако клиент има повече от 1 профил, използваните марджин прагове се намаляват пропорционално на броя на сметките. По този начин клиент с 2 сметки в EUR ще използва намален праг на марджина EUR за всеки от сметките
наполовина.

Платформата ActivTrader ще покаже точното изискване за марджин за всяка позиция, която клиентите възнамеряват да отворят.

Поддържане на позиция за Кешовите Индекси

Дългите позиции, държани през нощта, ще бъдат дебитирани с суапове, изчислени въз основа на едномесечен междубанков курс плюс 2%.
Късите позиции, държани през нощта, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени на базата на едномесечен междубанков лихвен процент минус 2%.
В случай, че едномесечната ставка е по-малка от 2%, късите позиции ще бъдат дебитирани в резултат на изчислението за суап.

 

Моля, обърнете внимание, че Кешовите индекси могат да подлежат на корекция на дивидент, за да отразят паричните плащания на съставните акции в рамките на индекса. Тези плащания водят до спад на стойността на индекса, тъй като цената му се изчислява от стойността на активите в него. Корекциите на дивидента ще се прилагат 1 час преди отварянето на пазара на датата на дивидент, за да се вземе предвид понижението в движението на цените на основния паричен индекс. Ще приложим точките за дивидент според прогнозата на Bloomberg, закръглени до най-близката стотна и ще преизчислим сумата на стандартна партида (договор). Корекциите на дивидентите ще бъдат положителни за клиентите, които заемат дълги позиции, и отрицателни за тези, които имат къси позиции. Календарът с очакваните дневни корекции ще бъде публикуван в секцията „Корекции на дивидента“ на нашата страница за Индекси.

За повече информация, моля вижте нашата таблица с описание.

 

Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията.

Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Със заявка 100%

 

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GER30
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:400
GERMID50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
USARUS
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRA50MMMYY
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40MMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
GERTECMMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
GER30MMMYY
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ITA40MMMYY
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225MMMYY
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
NETH25MMMYY
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:50
SWI20MMMYY
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100MMMYY
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500MMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:400
USAINDMMMYY
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USARUSMMMYY
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USATECMMMYY
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
EUBUNDMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBBLMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUSTZMMMYY
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBTPMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
USATBMMMYY
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:400
MINDOLMMMYY
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:80
USDINDMMMYY
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USAVIXMMMYY
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100

 

Нивото на затваряне на акаунтите е определено на 30%

 

Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които имат по-големи нетни позиции по горните инструменти, си запазваме правото да умножим горните изисквания за марж, както следва:

ДНЕВНИ:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

НОЩНИ(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Приложимо 1 час преди затварянето.
ActivTrades си запазва правото да променя маржовете по всяко време, следвайки пазарните условия.
Моля, обърнете внимание, различни маржове важат за институционалните клиенти.
Маржовете, представени на тази страница, са само с информационна цел и въз основа на цените за затваряне на предишния търговски ден.

 

Поддържане на позиция за Кешовите Индекси

Дългите позиции, държани през нощта, ще бъдат дебитирани с суапове, изчислени въз основа на едномесечен междубанков курс плюс 2%.
Късите позиции, държани през нощта, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени на базата на едномесечен междубанков лихвен процент минус 2%.
В случай, че едномесечната ставка е по-малка от 2%, късите позиции ще бъдат дебитирани в резултат на изчислението за суап.

 

Моля, обърнете внимание, че Кешовите индекси могат да подлежат на корекция на дивидент, за да отразят паричните плащания на съставните акции в рамките на индекса. Тези плащания водят до спад на стойността на индекса, тъй като цената му се изчислява от стойността на активите в него. Корекциите на дивидента ще се прилагат 1 час преди отварянето на пазара на датата на дивидент, за да се вземе предвид понижението в движението на цените на основния паричен индекс. Ще приложим точките за дивидент според прогнозата на Bloomberg, закръглени до най-близката стотна и ще преизчислим сумата на стандартна партида (договор). Корекциите на дивидентите ще бъдат положителни за клиентите, които заемат дълги позиции, и отрицателни за тези, които имат къси позиции. Календарът с очакваните дневни корекции ще бъде публикуван в секцията „Корекции на дивидента“ на нашата страница за Индекси.

За повече информация, моля вижте нашата таблица с описание.

PreviousNext