ДЗР търговия на Опции

Какво е опция?

Опцията е договор, който дава на купувача правото, но не и задължението да купува или продава конкретен финансов продукт, известен като базисния инструмент на опцията. Опциите установяват конкретна цена, наречена strike цена, при която може да се упражнява опционният договор. Опциите имат дата на изтичане, на която те се упражняват или изтичат без стойност. Купувачът на опция се нарича притежател, а продавачът – издател.

ActivTrades предлага CFD опции. Те могат да бъдат търгувани до изтичане на срока на валидност, като след изтичане на срока на валидност се изплащат в брой.

Как да използвате опциите

Ползи от закупуването на CFD на Опции

Увеличете заеманата позиция на пазарите без допълнителни рискове тъй като с опциите не може да изгубите повече от първоначалната си инвестиция.

Опцията за търговия първоначално е създадена като хеджиращ инструмент и ви дава възможност да ограничите загубата си, ако цената се промени неочаквано.

Опциите са чудесни за диверсифициранена продуктовото Ви портфолио. Можете да използвате по-малко капитал, за да влезете на различни пазари, следствие на това риска е по-малък.

Опциите могат да бъдат категоризирани в два основни типа – „call и put„. Можете да изберете дали да закупите опция за call или put, в зависимост от това, което искате да постигнете. Купувачите получават правото да упражнят опцията на определена цена преди или в деня на изтичане на опцията.

Call – ако изберете call, имате право да купите базисния инструмент по цената на актива на датата на изтичине или преди датата на изтичане.

Put – ако изберете put, имате право да продавате базисния инструмент по текуща цена на датата на изтичане или преди нея.

Търгувайте GER30 ДЗР върху опции с ActivTrades

Символ Минимален спред Мин. Обем за търговия Макс. Обем за търговия Хеджиран марджин Стойност на пункта Стойност на тик Нива на стоп и лимит
ДЗР търговия на опции за GER30 3 точки 0.01 лот 50 лота 10% 5 ЕВРО 0.05 ЕВРО 5 точки

Време за търговия

Месеци на сделка Сесия за търговия Дата на изтичане
ЯНУ, ФЕВ, МАР, АПР, МАЙ, ЮНИ, ЮЛИ, АВГ, СЕП, ОКТ, НОЕ, ДЕК 10:10 – 18:30 (БГ време) Третата сряда от месеца на договора за опцията

Максимален ливъридж:

Символ Ливъридж според позицията (лотове)
CFDs върху опции за Ger30 0-50 лота 50-100 лота >100 лота
1 : 4 1 : 2 1 : 1

 

Моля, вижте по-долу максималния ливърдиж:

Символ Ливъридж Ниво на затваряне
CFDs върху опции за Ger30 1:4 30%


Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които заемат по-големи нетни позиции на изброените по-горе инструменти, резервираме правото си да увеличим горепосочените марджин изисквания по следния начин:

Дневен:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

За денонощие(*):

50-100 ЛОТА > 100 ЛОТА
X2 X4

(*) 1 час преди да затвори пазара.

PreviousNext

ActivTrades ще предложи опции за търговия цена с разстояние до 300 пункта от настоящата Ger30 Cash Index цена. Увеличаването на цените за опциите на Ger30 ще бъде 100 пункта.

Клиентите ще могат да управляват само съществуващите позиции в опции с цена на старта с разлика над 400 пункта от настоящата Ger30 Cash Index, но не и да откриват нови.

Маржинът, изискван както за дълги, така и за къси позиции, се изчислява като Lots * Price * Lot Size / Leverage. (Лота * Цената * Лот Размер / Ливъридж ).

Ливъриджът за търговия с CFD на Опции  се определя независимо от ливъриджа в клиентската сметка.

ДЗР върху опциите на Ger30 Cash Index ще бъдат изплатени в брой, което означава, че при изтичане на опцията, тя ще бъде затворена на последната цена на търговската сесия за последния работен ден.

 

ПРИМЕР:

Ger30DeP112 (Декември DAX „Put“ Опция 11200)

Клиента купува 3 лота, Ger30DeP112 на цена 190.25 ЕВРО

Необходим Марджин: (3*190.25*5)/4 = 713.44 ЕВРО

Клиента затваря позицията на 215.36 ЕВРО

Резултат от позицията: (215.36 – 190.25)*3*5 = 376.65 ЕВРО

Моля вземете под внимание преди да започнете търговия на опции

Продавачите на опции са изправени пред възможност за увеличени загуби. За разлика от купувача на опции (или притежателя), продавачът на опции (writer) може да понесе загуби, които са много по-големи от цената на договора. Не забравяйте, че когато инвеститорът купува или продава, той или тя е задължен да купува или продава на определена цена в рамките на срока на договора, дори ако цената е неблагоприятна (и няма ограничение за това колко висока може да се повиши цената).

Нощните разширения на цените (gaps) и новините могат да окажат значително влияние върху опциите. В случай, че основният пазар се отвори с пропуск (gap), купувачът на опцията може да загуби своята печалба, без да има възможност да реагира на движението на пазара. Продавачът на опцията е изправен дори с по-висок риск в такъв случай и може да загуби целия баланс на сметката.

Същото важи и по време на новини, като пазара може да е обект на висока волатилност, а цената на опцията може да преминава от една посока към другата в рамките на милисекунди. Трябва да помислите дали можете да си позволите риска да загубите парите си.

Също така имате ограничено време за сработване на вашата стратегия. Естеството на опциите е относително краткосрочно. Инвеститори на опции се стремят да се възползват от движението на цените в краткосрочно време, което трябва да се осъществи в рамките на дни, седмици или месеци. Това изисква да се направят две правилни предположения: изборът на подходящо време за закупуване на договора по опцията и решаването на подходящо време за продажба на опцията. Докато например при търговията на акции това не е така. Инвеститорите в акции имат години, дори десетилетия да вземат горните две решения. Поради тази причина при търговията на опции вие трябва да сте наясно с рисковете и сроковете с които се обвързвате.

Този продукт е предназначен за инвеститори, които са готови да поемат по-висок риск от загуби в краткосрочен план с оглед на възможен по-висок потенциален доход. Продуктът е насочен към инвеститори, които имат спекулативни или хеджиращи цели и имат опит в търгуването на деривати с марджин. Изискването за марджин върху този продукт може да се различава в зависимост от опита в търговията и съответните познания на частния инвеститор.

Класифицирахме този продукт като 7 от 7, което е най-високият клас на риск. Потенциалните загуби от представянето на продукта могат да бъдат високи.

ДЗР са продукти с ливъридж, които поради основните пазарни движения могат бързо да генерират загуби. Може да се наложи да депозирате допълнителни средства. Липсва финансова защита срещу пазарния риск, кредитения риск или ликвидния риск.